Browse and download our factsheets in Dinka

Thiu thar acie këwïc ku ee rot looi ërot bï lɛc ku ceth ya wëdbei kepɛ̈c. Tuaany thiu thar ee kɔc dɔm ëbɛ̈n pinynhom ciɛɛŋ kuɔ̈tiic, ku acï piɛth. Piathde anen tuɛny thiu thar aye yiɛ̈k ilac, ku ɣän juëëc yiic aye jääl acïn. Apäm kënëic yïn abï wël cï ke wariic ee Thuɔŋjäŋ yök ee rin bïk yïn kuɔny piöc alɔŋ piath alɛ̈nydu ku ŋiëc luɔɔi la roordu. Athör yith acï keek wariic ee thuɔŋdu yuc. Na wïc ku ba piŋ ee wëlkɛ̈ yiic, ka yï tuany kënë jam thar. 

Incontinence is the unwanted and involuntary leakage of urine or faeces. It affects people from all cultures and it is not normal. The good news is incontinence can be treated, and in many cases cured. On this page you'll find information translated in Dinka to help you learn more about healthy bladder and bowel habits. Fact sheets are translated in your language. If you would prefer to listen to the information, click on the audio buttons.

odio

David Chiengkou

"Thiu thar ee kërɛɛc lëu bï kɔc yɔ̈ɔ̈r guöp, ku aŋoot tök  ee ŋuanic kɔc rɛ̈ɛ̈r Australia aye kï yök. Acie yïn ërot.Kuɔɔny atɔ̈. Jam kek akïmdu wulɛ̈ cɔl Kuɔɔny Baai käk thiu thar ee nïmra kënëic tök, bɛ̈t, gueu, gueu, diäk, diäk, gueu, gueu, dhetem, dhetem/ 1800 33 00 66."

"Incontinence can be an embarrassing problem, yet 1 in 4 people living in Australia experience it. You are not alone. Help is available. Speak to your doctor or call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66."

 

0

Last Updated: Thu 24, Jun 2021
Last Reviewed: Sun 29, Mar 2020