Browse and download our factsheets in Dinka

The prostate is a gland that only men have. It is about the size of a walnut and sits below the neck of the bladder, surrounding the bladder outlet (the urethra). The prostate makes a milky fluid, which is part of semen and feeds the sperm.

As men age, the prostate gland gets bigger. This happens over many years and for some men this can cause bladder problems.

Poor bladder control can also happen due to other health issues. Men with poor bladder control can be upset and embarrassed by this problem. If you have changes in your bladder control, or concerns about your prostate gland, talk to your doctor or continence advisor.

Adheŋ ë nhiaan ëë kë cë cäk röör röt. Yeen a thöŋ kek nyin gumel ku a rɛ̈ɛ̈r alɛ̈ɛ̈c cök, ka cë alɛ̈ɛ̈c der yeth (dhël ë lɛc). Adheŋ ë nhiaan ee yic thiu kä cït ca, ku käkä aa liääp ke mïth ku aa kek mïth cɔl a pïr.

Na dhiɔp röör, ka adheŋ ë nhiaan ee la ka diët. Kën ee rot looi run juëc ku yeen ee röör kɔ̈k yiëk tuany ë alɛ̈ɛ̈c.

Tuany ë alɛ̈ɛ̈c a ye tuɛny-tuɛɛny kɔ̈k bɛ̈y aya. Röör ce lɛc guum aa rëër ke diɛɛr/rɛc puöth ku kën ee ke riääc gup. Na ye yök ciët aläny du cë rot waar wälä leŋ kë dir yïïn biäk adheŋ ë nhiaan du, ka yï jam kek akïm wälä akuɔnyakïm ë thiu thar.

What are some common prostate problems?

 1. Prostatitis is swelling and soreness of the prostate gland and may be due to a bladder infection. It is more common in young men.
 2. Benign Prostatic Hyperplasia (BPH) is when the prostate gets gradually larger, usually starting in middle age. About one in four men will need surgery for this problem (BPH does not lead to cancer).
 3. Prostate Cancer is often found before you have any warning signs. Your doctor may find it with a blood test (called a PSA) and a check of your prostate. It is the most common cancer in men, and you are more likely to get it as you age. However it is one of the most readily treated cancers.

Ye tuɛny-tuɛɛny ë adheŋ ë nhiaan yïndä kek ye lac yök?

 1. Tuany ë adheŋ ë nhiaan ee tuany ye adheŋ ë nhiaan mut ku rem ku tɛkdä ke tuany ë alɛ̈ɛ̈c yen ye bɛ̈y. Ee rot lac looi tɛ̈n riënythii.
 2. Tuɛny ë adheŋ ë nhiaan ye nhiaan la ka diët amääth ɣet bë ya kë dïït, ku ee rot gɔl tɛ̈ cï raan run cɛl kaam kur ku dhiööp dööt. Muɔny tök röör ka ŋuan yiic a ye dhiɛl rɛt rin ye tuɛny kën (a ce röör yiëk wɛth ë adheŋ ë nhiaan).
 3. Wɛth ë adheŋ ë nhiaan a ye lac yök raan guöp ka cïn kën ye nyuɔɔth lɔn tɔ̈u yen. A lëu bï akïm yök riɛm du yic (tɛ̈ looi athëm ë PSA) ku tɛ̈ cɛɛth adheŋ ë nhiaan du. Kën ye wɛth dït tɛ̈n röör, ku a lëu ba yök tɛ̈ le yïn ka yï dhiɔp. Kë path ee wɛ̈t ye dɔ̈ny de lac yök.

How do I know if I have a prostate problem?

If you have one or more of these issues, you may have a prostate problem:

 • trouble starting the flow of urine;
 • slow urine stream once started;
 • needing to pass urine more often through the day or night;
 • leaking after passing urine, or between visits to the toilet;
 • needing to pass urine again soon after going to the toilet;
 • feeling an urgent need to pass urine;
 • burning or pain when passing urine;
 • blood in urine; and
 • feeling that the bladder is not fully empty after going to the toilet.

Some of these problems may not be due to the prostate. For instance, some medicines may cause the bladder to store up urine. Your doctor or continence advisor can help you find the cause of your problem.

Ba ŋic kadä lɔn cï adheŋ ë nhiaan dië cak?

Na leŋ tööŋ rot luöi yïïn ye käkä yiic, ka adheŋ ë nhiaan du a cë cak:

 • lɛc aa ce lac bɛ̈n tɛ̈ le yïn laac;
 • lɛc aa bɛ̈n ke tem kë kɔ̈ɔ̈th;
 • yïn ee laac emën ku mën aköl ku wɛ̈ɛ̈r;
 • yïn ee thar thiu tɛ̈ cïn thök laac wälä kuat tɛ̈ cïn la ɣön la ɣön laac/la roor;
 • lɛc aa yï gua nɔ̈k cɔkalɔn puɔc yïn laac;
 • lɛc aa yï reem apɛy tɛ̈ cï kek thiɔ̈k;
 • yïn a ye reem juny tɛ̈ lɛɛc yïn;
 • lac ku aa yiic laŋ riɛm; ku
 • Aläny du a ye yök ciët këc yic thök lɛc cɔkalɔn ŋuɔt kɛ̈ɛ̈c yïn thïn ku a cïn kë bɔ̈.

Kɔ̈k ye käkä yiic a bë ya dɛ̈d yen bïï keek ku a ce tuɛny ë adheŋ ë nhiaan. Cëmën, a leŋ wal kɔ̈k alɛ̈ɛ̈c cɔl a muk lɛc juääc. Raan bï cɔl a ŋic kën yen yï yiëk käkä ee akïm wälä akuɔnyakïm ë thiu thar.

How can my prostate cause bladder problems

Blocking of the urethra (the urine tube): As the prostate grows larger, it may block the bladder outlet and stop the bladder from emptying. In some cases, urine may get stored up until it starts to leak out. If this happens, see a doctor straight away.

An overactive bladder can be caused by the bladder working extra hard to get past a blockage. An overactive bladder can tighten without your control, causing an urgent need to pass urine. After surgery to ease the blockage you may still have an urgent need to pass urine, and it could get worse for a few weeks, until the bladder goes back to normal.

Surgery for prostate problems can damage the muscle and nerves of the bladder outlet in a few cases. This can cause poor bladder control. If it occurs it is almost always short-lived, though major surgery for prostate cancer can lead to long term bladder control problems.

Adheŋ ë nhiaan dië ee tuɛny alɛ̈ɛ̈c bɛ̈y kadä?

Dhël lɛc thiöök yic (dhël ye lɛc wat thïn): Tɛ̈ le adheŋ ë nhiaan ka diët, ka lëu bë alɛ̈ɛ̈c dec ku ye lɛc gɛ̈l alɔŋ thïn. Tɛ̈n kɔɔc kɔ̈k, lɛc aa rëër ɣet bë alɛ̈ɛ̈c thiäŋ bë nhom ya pol wei. Na loi kën rot, ka yï la tɛ̈n akïm ye mën thiin.

Alɛ̈ny tuc guöpee rot looi tɛ̈ cï lon alɛ̈ɛ̈c ye yic juak ku ye alɛ̈ɛ̈c lɛc pïk apɛy bë kë wɛ̈n kë gël keek thok. Alɛ̈ny tuc guöp a lëu bë ye nhiac rot ku a cïn tɛ̈ luöi yeen, ku dhiɛl kat ba la laac. Na cɔk rɛt bë kë wën lɛc gël bɛ̈ɛ̈y bei, ka yïn a ŋuɔt yï ye riiŋ ɣön laac, ku a lëu bë ye yic juak wiik lik yiic, ɣet tɛ̈ bï alɛ̈ɛ̈c dɛm bë dhuk nyin deen thɛɛr.

Ret bï tuɛny ë adheŋë nhiaan rɛt a lëu bë acuek ku räl ë alɛ̈ɛ̈c rac tɛ̈n kɔɔc lik. Kën a lëu bë lɛc cɔl a ce röt duut. Ku na looi rot, ka ce ceŋ, cɔkalɔn ŋic yeen lɔn ye ret ë adheŋ ë nhiaan kɔc lac aŋɛ̈p wën run juääc looi.

How can poor bladder control be treated?

First, your doctor or continence advisor will want to look for the causes of your poor bladder control, such as prostate disease, infection, diabetes or some medicines.

There are a few ways that poor bladder control due to prostate disease can be treated.

1. Check up with your doctor

After a talk with your doctor, you may feel that you do not need any treatment. Poor bladder control can get better with time, or with simple changes to your daily habits (See the brochure “Good Bladder Habits for Everyone”).

2. Medicines

There are a number of medicines that can help with bladder control. Ask your doctor about these.

3. Prostate Surgery

If your prostate is the problem, then surgery can remove all or part of the gland. The type of surgery will depend on the size of the prostate gland.

4. Bladder Training

A program of bladder training can help the bladder to hold more urine without leaks or urgent feelings, even for those with an overactive bladder.

5. Pelvic Floor Muscle Training

Pelvic floor muscle training builds up the muscles that control how well the bladder and bowel work. Learn how to train your muscles before surgery and start as soon as you can after surgery (See the leaflet “Pelvic Floor Muscle Training for Men”).

6. Continence Products

There is a wide range of continence products to help cope with urine leaks (See the leaflet “Continence Products”).

Make sure you know enough about what the problem is, what treatments there are, how well they work, and what might go wrong, so that you can choose the treatment that is best for you, with your doctor’s help.

Alɛ̈ny cë cak ye dɔɔc kadä?

Kë tueŋ, akïm wälä akuɔnyakïm ë thiu thar a bë tɛ̈ cï alɛ̈ɛ̈c cɛk thïn kaŋ tïŋ, kä cït tuɛny ë adheŋ ë nhiaan, wuɔɔk, aliɛm wälä wal.

A leŋ dhɔ̈l wën ye alɛ̈ny cë cak rin tuɛny ë adheŋ ë nhiaan dɔɔc.

1. Lɔɔr tɛ̈n akïm

Na ca jam kek akïm, ka tɛkdä a lëu ba gua lueel lä yïn cë wïc döc. Alɛ̈ny cë cak a lëu bë bɛn dhuk nyiɛn de tɛ̈ kaam wan, wälä tɛ̈ wɛɛr yïn tɛ̈ duun yïn luui thïn (kuen athɔ̈rthï: “Raan ebën a dhil aläny de ŋiɛc ŋiëëc”).

2. Wal

A leŋ wal juɛ̈ɛ̈c tɔ̈u wën lëu bïk raan cï alɛ̈ɛ̈c cak kony. Thiëc akiëm du rin ye wɛ̈t kën.

3. Ret ë adheŋ ë nhiaan

Na cë tuɛny ë adheŋ ë nhiaan du yï diët, ka ret a bë looi bë adheŋ wälä abaŋ de bɛ̈ɛ̈y bei. Ret a bë luɔɔy tɛ̈ cït tɛ̈ dïït adheŋ thïn.

4. Ŋïïc ë alɛ̈ɛ̈c

Na cë raan alɛ̈ɛ̈c ŋiëëc bë lɛc juääc ya muk ka aläny de a lëu bë rot ŋiëëc lɛc juɛ̈ɛ̈c ya muk ka cïn thiiu wei, gut kɔɔc leŋ alɛ̈c tuc gup.

5. Duɛ̈ɛ̈ny ë acuek aŋuum

Duɛ̈ɛ̈ny ë acuek aŋuum ee acuek wën alɛ̈ɛ̈c ku yäc muk nyiɛn cɔl a ril bïk luɔn den looi. Kɔŋ rot piɔ̈ɔ̈c ba acuek aŋuöm du ya duääny ka yï këc gua la tɛ̈n akïm bë yïïn la rɛt ku bɛn duɛ̈ɛ̈ny lac gɔl tɛ̈ cï yï rɛt (kuen athɔ̈rthi: “Duɛ̈ɛ̈ny ë Acuek Aŋuum tɛ̈n Röör”).

6. Kä kɔ̈k ye thiu thar dɔɔc

A leŋ kä juɛ̈ɛ̈c tɔ̈u wën lëu bïk yï kony ba thiu thar gël. (Kuen athɔ̈rthi: “Kä kɔ̈k ye thiu thar dɔɔc”).

Dhil tuɛny tɔ̈u ke yïïn deet, ku det döcdööc tɔ̈u, ku tɛ̈ ye kek luui thïn, ku kë lëu bë wääc tɛ̈ looi döc, rin ba döny yen path jal lɔc, ku akïm a bï kony ba döny yen path ke yïïn lɔc.

Seek help

Qualified nurses are available if you call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66* (Monday to Friday, between 8.00am to 8.00pm Australian Eastern Standard Time) for free:

 • Information;
 • Advice; and
 • Leaflets.

If you have difficulty speaking or understanding English you can access the Helpline through the free Telephone Interpreter Service on 13 14 50. The phone will be answered in English, so please name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language. Tell the interpreter you wish to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. All calls are confidential.

* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

Wïc kuɔɔny

Mathaat akïm cï piöc aabï tɔ̈ na yï ayup telepun Kuɔɔny Baai käk thiu thar ee nïmra kënëic tök, bɛ̈t, gueu, diäk, diäk, gueu, dhetem, dhetem*/ 1800 33 00 66* (aköl Tök agut aköl Dhiëc ee Läätic (Monday- Friday) kaam thaa bɛ̈t nhiäk-duur (8am) ku thaa bɛ̈t thëëi (8pm) ee thaa kɔc Australia ciëŋ Ciëën) aye gäm kɔc abɛc:

 • Lëk/Wël;
 • Wëët; ku
 • Athör thiin ë lëk.

Na yïn acie ŋiëc jam thoŋ English apiɛth ka yïn alëu ba telpun luɔi ye kɔc Kuɔny wɛ̈r thokic yuɔ̈p. Cɔl nïmra kënë tök diäk, tök, ŋuan, dhiëc/13 14 50. Tueŋic, abï raan kɔŋ dhuk nhom ee thoŋ English, luel thoŋduɔ̈n ee yïn jam ku tiɛ̈ɛ̈t ee telepunic. Yïn abï tuɔ̈ɔ̈m thok kek raan kɔc waar thook/duwër jam thuɔŋdu, ku jal kek lɛ̈k wɛ̈tduɔ̈n wïc ee yïn kɔc Baai Kuɔɔny Käk thiu thar yuɔ̈p ee nïmra kënëic tök, bɛ̈t, gueu, diäk, diäk, gueu, dhetem, dhetem/ 1800 33 00 66. Tiɛ̈ɛ̈t ee telepunic ku bï yï gam ku duwër abï kony ba jam kek mathaat akïm kɔc lɛ̈k. Telepun duwër aye kɔc yup thïn abɛc/majan ee rin cïn en wëu ye wïc tënë yïn. Kek wël ëbɛ̈n aye thiaan yiic.

* Yup mobaalic ee wëu cam tëcït cɔ̈t baai ëtɛ̈n.

0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020