Browse and download our factsheets in Dinka

If you have bladder control problems, ask for help you don’t have to put up with it

You are not alone. Over 4.8 million Australians have bladder control problems.

Bladder control problems can affect women and men of all ages.

If you do nothing, it won’t go away.

Bladder control problems can be managed, treated and even cured.

Help is available. You can regain control.

Na ye thar thiu, ka yï thiëc kuɔɔny ee rin cïn arɛɛm lëu ba guum ërot

A cë yïïn rot yïn thar thiu. Raan maliöön ka 4.8 baai Australia ee thar thiu.

Thiu alɛ̈ɛ̈c atɔ̈ tënë röör ku diäär ëbɛ̈n.

Na cïn kë loi, ka cï jiël ërot.

Thiu thar alëu bï ŋiëc ya muk nhom, wïc döc ku alëu bï kɔ̈ɔ̈c.

Kuɔɔny a tɔ̈u. A lëu ba thiu thar gël.

Do you have a bladder control problem?

Do you leak or wet yourself when you cough, laugh or sneeze?

Do you leak or wet yourself when you lift something heavy?

Do you leak or wet yourself when you play sport?

Do you have to rush to use the toilet?

Do you sometimes not make it to the toilet in time?

Are you often nervous because you think you might lose control of your bladder?

Do you wake up more than twice during the night to go to the toilet?

Do you plan your day around where the nearest toilet is?

Do you sometimes feel your bladder is not quite empty?

Do you leak or wet yourself when you change from sitting or lying down to standing up?

Ye thar thiu?

Ye thar thiu wulɛ̈/ka ye rot läc tënë ɣɔɔl yïn, dɔl wulɛ̈ tënë tïïm yïn?

Ye thar thiu tɛ̈ jɔt yïn kë thiek?

Ye thar thiu wulɛ̈/ka ye rot läc tënë tuuk yïn kuat pol?

Ye kat tënë wïc yïn ba la roor?

Ye ɣön la roor dääk aköldɛ̈t?

Ye diɛɛr tɛ̈ rëër yïn kɔc yiic ciët yï bï lɛc nɔ̈k ku cïn tɛ̈ lɛɛc yïn thïn ku lɛc aa cï bë guum?

Ye rot jɔt arak yic rou kithic wäkɔ̈u ba la laac?

Ye cath yï kuëk rot ɣɔ̈n ë laac aköl?

Ye laac ku ye alɛ̈ɛ̈c yök ciët këc yic thök lɛc?

Ye rot läc wulɛ̈/ka ye rot läc të jɔt yïn rot tëduɔ̈n cïn nyuc thïn wulɛ̈/ka ca tɔ̈c ka yï taar ku jɔt rot?

Seek help

Qualified nurses are available if you call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66* (Monday to Friday, between 8.00am to 8.00pm Australian Eastern Standard Time) for free:

  • Information;
  • Advice; and
  • Leaflets.

If you have difficulty speaking or understanding English you can access the Helpline through the free Telephone Interpreter Service on 13 14 50. The phone will be answered in English, so please name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language. Tell the interpreter you wish to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. All calls are confidential.

* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

Wïc kuɔɔny

Mathaat akïm cï piöc aabï tɔ̈ na yï ayup telepun Kuɔɔny Baai käk thiu thar ee nïmra kënëic tök, bɛ̈t, gueu, diäk, diäk, gueu, dhetem, dhetem*/ 1800 33 00 66* (aköl Tök agut aköl Dhiëc ee Läätic (Monday- Friday) kaam thaa bɛ̈t nhiäk-duur (8am) ku thaa bɛ̈t thëëi (8pm) ee thaa kɔc Australia ciëŋ Ciëën) aye gäm kɔc abɛc:

  • Lëk/Wël;
  • Wëët; ku
  • Athör thiin ë lëk.

Na yïn acie ŋiëc jam thoŋ English apiɛth ka yïn alëu ba telpun luɔi ye kɔc Kuɔny wɛ̈r thokic yuɔ̈p. Cɔl nïmra kënë tök diäk, tök, ŋuan, dhiëc/13 14 50. Tueŋic, abï raan kɔŋ dhuk nhom ee thoŋ English, luel thoŋduɔ̈n ee yïn jam ku tiɛ̈ɛ̈t ee telepunic. Yïn abï tuɔ̈ɔ̈m thok kek raan kɔc waar thook/duwër jam thuɔŋdu, ku jal kek lɛ̈k wɛ̈tduɔ̈n wïc ee yïn kɔc Baai Kuɔɔny Käk thiu thar yuɔ̈p ee nïmra kënëic tök, bɛ̈t, gueu, diäk, diäk, gueu, dhetem, dhetem/ 1800 33 00 66. Tiɛ̈ɛ̈t ee telepunic ku bï yï gam ku duwër abï kony ba jam kek mathaat akïm kɔc lɛ̈k. Telepun duwër aye kɔc yup thïn abɛc/majan ee rin cïn en wëu ye wïc tënë yïn. Kek wël ëbɛ̈n aye thiaan yiic.

* Yup mobaalic ee wëu cam tëcït cɔ̈t baai ëtɛ̈n.

0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020