Browse and download our factsheets in Dinka

What is nocturia?

Nocturia is when a person has to wake up at night to pass urine. If this happens more than twice a night, it can be a problem.

Nocturia is common in older people. It can cause problems in day-to-day life. It can upset your sleep and put you at risk of falls, if you get up in the dark to pass urine. Also, when you have to wake up, you may not be able to get back to sleep and then you might not function as well through the day. You may sleep in the day and then not be able to sleep well at night. Changes like this to your sleep patterns may even make the problem worse: you may be more aware of your filling bladder and so feel like you need to pass urine more often.

Having to wake up once or more each night to pass urine increases as you age. It has been found that one in two women, and two out of three men, aged 50 to 59 years have a problem with Nocturia. It is even more common as you get older—seven out of ten women, and nine out of ten men, over the age of 80 years have Nocturia.

Yeŋö cɔl laac wɛ̈ɛ̈ric?

Laac wɛ̈ɛ̈r ee jön ye raan rot jɔt wɛ̈ɛ̈r yic bë la laac. Na ye rot jɔt arak wan rou thook wɛ̈ɛ̈r yic ba la laac, ka yïn a tuany.

Laac wɛ̈ɛ̈r a dït tɛ̈n kɔc cë dhiɔp. A lëu bë kɔɔc cë dhiɔp diët piër den yic. A lë bë kɔɔc cë dhiɔp pɛ̈n nïn ku a lëu bë keek cɔl a wiëëk wɛ̈ɛ̈r yic, tɛ̈ ye kek röt jɔt bïk la laac muööth yic. Aya, na cë raan rot jɔt, ka nïn a cë ben la ye nyin ku na ye nhiäk bɛɛk piny ka cïn kë piɛɛth looi rin cï yen guäp ye yök yic. A lëu ba nin aköl ku ruöu yïn. Na cë niën du ye yic waar kälä ka laac wɛ̈ɛ̈r a bë ye yic jal juak: a lëu ba ya yök tɛ̈ alɛ̈ɛ̈c thiɛ̈ɛ̈ŋ thïn ku ye nhiaar diët yï jɔt rot ba laac emën ku mën.

Arak ye raan rot bë laac wɛ̈ɛ̈r yic aa röt juak tɛ̈ le raan ka dhiɔp. A cë yök lɔnadä ka tiɛŋ tök diäär ka rou yiic, ku röör ka rou röör ka diäk yiic, ke ye kɔɔc cë run ka 50 ɣet 59 dööt aa dïït laac wɛ̈ɛ̈r tɛ̈n keek. Ku ee ye yic jal juak apɛi tɛ̈ le raan ka dhiɔp – Dhorou ë thiääric alɔŋ diäär, ku dhoŋuan ë thiääric alɔŋ röör, cë run ka 80 waan aa leŋ laac wɛ̈ɛ̈r.

What are the common causes of nocturia?

 • common heart and kidney problems;
 • swollen ankles;
 • taking fluid tablets in the night-time;
 • drinking large amounts of fluids, alcohol and caffeine drinks (tea, coffee and cola) before going to bed at night;
 • poorly controlled diabetes (Type 1 or Type 2);
 • Diabetes Insipidus (a rare hormone problem that causes severe thirst and urine loss);
 • changes in position (going from upright in the day to lying flat at night means more blood can flow over the kidneys, so more night-time urine is made);
 • upset or over-sensitive bladder (such as a bladder infection);
 • overactive bladder (such as after a stroke);
 • pregnancy;
 • broken sleep, such as going to the toilet just because you are awake; and/or
 • constipation or an enlarged prostate can press on the bladder neck and not let the bladder empty right out. This can cause urine to dribble or overflow.

Note: Some people think if they cut down how much water they drink through the day they may cut down on night-time problems. This is not right. Not having enough to drink can cause lack of fluids and constipation. It can also make the urine more concentrated. This can upset the bladder and make you need to go to the toilet more often. Not drinking enough water can also shrink the bladder muscle so the bladder does not hold as much urine, which can make the need to pass urine through the night even worse.

Yeŋö yën laac wɛ̈ɛ̈r yic lac bɛ̈i?

 • tuɛny-tuɛɛny ë puöu ku rok;
 • but kuiɛc thook;
 • tɛ̈ ye raan dek wal cë buut thëëi;
 • tɛ̈ ye raan dek pïu juääc, mɔ̈u ku kuat kë ye de leŋ yic wal wiɛɛt (cït cäi, bun ku thoda) ku jɔl la nin;
 • tɛ̈ cï tuɛny aliɛm kuöc muk nhom (Aliɛm 1 wälä Aliɛm 2);
 • tuɛny aliɛm (tuɛny aliɛm wën ye raan rëër ka nɛ̈k rou ku a lac);
 • tɛ̈ wɛɛr raan rëër yic (cëmën tɛ̈ rëër yïn yï cök yï kɔ̈u aköl na lä kɔ̈u ka yï tɔ̈u ka riɛm dït tet a jal tëëk rok yiic, ku loikä lɛc juääc wɛ̈ɛ̈r yic);
 • alɛ̈ny cë cak (cëmën alɛ̈ny cë wuɔɔk);
 • alɛ̈ny tuc guöp (cëmën tɛ̈ cï räl nhom abɛ̈k riau);
 • liëc;
 • tɛ̈ cï nïn riääk, cëmën tɛ̈ ye yïn la laac rin cïn pääc; ku/wälä
 • kuil wälä tɛ̈ cï adheŋ ë nhiaan dït ka lëu bë alɛ̈ɛ̈c ya dec ku ye lec pëën bïk cï thök. Kën a lëu bë lɛc cɔl ye thiu wälä a lëu bë alɛ̈ɛ̈c cɔl ye nhom pol wei.

Det:Kɔc kɔ̈k a yekä tak lä na dëk pïu lik aköl ka lɛc aa bë lïk makɔ̈u ku cïk röt jɔt arak juääc wɛ̈ɛ̈r yic bïk la laac. Kën a ce tɛ̈ de. Na cï dëk pïu juääc aköl ka guäp du a lëu bë yic thök pïu ku kuiɛɛlë. Aya, a lëu bë lɛc cɔl ke ye lɛc la dut-dut. Lɛc la dutdut aa lëu bïk alɛ̈ɛ̈c cɔl a wuɔɔk ku cɔl yïïn ye la laac emën ku mën. Na cï ye dek pïu juëc ka alɛ̈ɛ̈c a lëu bë joot ku cï lɛc juääc ye muk, keya ka bë gua ya thiäŋ ku ye laac emën ku mën aköl ku wɛ̈ɛ̈r.

How do you know if you have nocturia?

You should talk to your doctor if you think you have Nocturia. It may not be a simple health problem.

To find out more about your Nocturia, your doctor may ask you about:

 • your past health;
 • bladder problems;
 • the drugs you take (such as, what time you take your fluid tablets); and
 • broken sleep.

Ye ŋic kadä lɔn leŋ yïn tuɛny ë laac wɛ̈ɛ̈r?

Apath ba dhiɛl jam kek akiëm du tɛ̈ yïn ye yök ciët yï leŋ tuɛny ë laac wɛ̈ɛ̈r. Tɛkdä ka ce tuany thiin puɔl yic.

Rin bë kä juääc ŋic biäk tuɛny duun laac wɛ̈ɛ̈r, tɛkdä ka akïm a bï thiëëc käkä:

 • pial duun e guöp thɛɛr;
 • tuɛny ë aläny du;
 • wal ye dek (cëmën, ye kaam nɛn yïn wal wën ya pïu dek); ku
 • tɛ̈ ye yïn nïn tɛm kɔ̈u.

Your doctor might also:

 • check if you have any of the causes of Nocturia, such as those noted above;
 • test your urine for a bladder infection;
 • ask you to keep a chart to check:
 1. what, when and how much you drink;
 2. when and how much urine you pass;
 3. when you go to bed and get up; and
 4. arrange for tests such as bladder, kidneys, urine, and blood tests.

Aya, tɛkdä ka akiëmdu abï:

 • lac ku caath bë tïŋ lɔn cï alɛ̈ɛ̈c wuɔɔk;
 • yï lɛ̈k laac la muk nhom baai, rin ba:
 1. ŋic yeŋö, ku ye nɛn ku ye kë yïndä ye dek;
 2. ŋic ye nɛn ku ye lɛc yïndä ye laac;
 3. ŋic ye nɛn yïn nin ku ye jɔt rot nɛn; ku
 4. rot guiir bë alɛ̈ɛ̈c, rok, lɛc, ku riɛm du la caath yiic panakïm.

How can nocturia be treated?

It is important that any causes of Nocturia get treated or that you are referred to the right specialist.

Some suggested treatments could be:

 • cutting back on how much caffeine and alcohol you drink, mainly before going to bed at night;
 • checking the times you take fluid tablets;
 • wearing support stockings for swollen ankles;
 • resting with your legs up, in the afternoon, for a few hours;
 • lighting your path to the toilet (such as a night light); and/or
 • placing a commode or bright coloured bucket for use at the bedside.

Your doctor may also refer you to a specialist who will discuss other treatments with you. These may be drugs that treat the Nocturia or treat the cause of the problem.

Some of the health professionals you may be referred to can include a continence physiotherapist, continence nurse advisor, urologist or renal physician.

Laac wɛ̈ɛ̈ric ye wiëc döc kadä?

Apath bë kuat kën tuɛny ë laac wɛ̈ɛ̈r bɛ̈i lac ya dɔɔc wälä apath bë yï lac ya tuɔɔc tɛ̈n raan wën cë kïïm kueen bï la kony.

Döc-dööc cë täk yïïn aa leŋ yiic:

 • tek kuat kë ye dek yic, kuat kë ye dek thëëi ku jɔl la tɔ̈c;
 • tïŋ kaam yïn wal wën ya pïu dek;
 • ye kuic kuun cë but duut kë la pil;
 • ye lɔ̈ŋ yï cë yï cök jat nhial, tääŋ, thäät lik;
 • ye dhël la ɣön laac mer yic makɔ̈u (cëmën mermer ë wɛ̈ɛ̈r); ku/wälä
 • wïc jardhal ba tɔ̈ɔ̈u yï lɔ̈ɔ̈m ba ya läc makɔ̈u.

Akïm a lëu bï tuɔɔc tɛ̈n raan aya rin bë raan cë wël alɛ̈ɛ̈c deet apɛy yïïn bɛn la kony dhɔ̈l kɔ̈k. Dhɔ̈l kä aa lëu bïk ya wal nyɛɛy laac wɛ̈ɛ̈r wälä nyɛɛi kä kën laac wɛ̈ɛ̈r bɛ̈y.

Kɔɔc ë kïïm lëu bï tuɔɔc thïn aa leŋ yiic raan kɔc duääny rin thiu thar, akuɔnyakïm ë thiu thar, akïm ë lɛc, wälä akïm la roor.

Seek help

Qualified nurses are available if you call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66* (Monday to Friday, between 8.00am to 8.00pm Australian Eastern Standard Time) for free:

 • Information;
 • Advice; and
 • Leaflets.

If you have difficulty speaking or understanding English you can access the Helpline through the free Telephone Interpreter Service on 13 14 50. The phone will be answered in English, so please name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language. Tell the interpreter you wish to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. All calls are confidential.

* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

Wïc kuɔɔny

Mathaat akïm cï piöc aabï tɔ̈ na yï ayup telepun Kuɔɔny Baai käk thiu thar ee nïmra kënëic tök, bɛ̈t, gueu, diäk, diäk, gueu, dhetem, dhetem*/ 1800 33 00 66* (aköl Tök agut aköl Dhiëc ee Läätic (Monday- Friday) kaam thaa bɛ̈t nhiäk-duur (8am) ku thaa bɛ̈t thëëi (8pm) ee thaa kɔc Australia ciëŋ Ciëën) aye gäm kɔc abɛc:

 • Lëk/Wël;
 • Wëët; ku
 • Athör thiin ë lëk.

Na yïn acie ŋiëc jam thoŋ English apiɛth ka yïn alëu ba telpun luɔi ye kɔc Kuɔny wɛ̈r thokic yuɔ̈p. Cɔl nïmra kënë tök diäk, tök, ŋuan, dhiëc/13 14 50. Tueŋic, abï raan kɔŋ dhuk nhom ee thoŋ English, luel thoŋduɔ̈n ee yïn jam ku tiɛ̈ɛ̈t ee telepunic. Yïn abï tuɔ̈ɔ̈m thok kek raan kɔc waar thook/duwër jam thuɔŋdu, ku jal kek lɛ̈k wɛ̈tduɔ̈n wïc ee yïn kɔc Baai Kuɔɔny Käk thiu thar yuɔ̈p ee nïmra kënëic tök, bɛ̈t, gueu, diäk, diäk, gueu, dhetem, dhetem/ 1800 33 00 66. Tiɛ̈ɛ̈t ee telepunic ku bï yï gam ku duwër abï kony ba jam kek mathaat akïm kɔc lɛ̈k. Telepun duwër aye kɔc yup thïn abɛc/majan ee rin cïn en wëu ye wïc tënë yïn. Kek wël ëbɛ̈n aye thiaan yiic.

* Yup mobaalic ee wëu cam tëcït cɔ̈t baai ëtɛ̈n.

0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020