Browse and download our factsheets in Dinka

Many women leak urine or wet themselves when they cough, sneeze or exercise (this is called stress incontinence). While there are many treatments to try first, some women need to have surgery for this problem.

Diäär juëc aa röt läc tɛ̈ ɣɔɔl kek, tïïm kek, jöt kek, dɔl kek, wälä tɛ̈ tuuk kek në tuk kɔc rïïl gup (Kënë aye cɔlnäŋ e lɛc). Cɔkalɔn leŋ yen döcdööc kɔ̈k wën ye diäär kaŋ them, diäär aa ye dhiɛl rɛt bë acuek aŋuum cë lär miit nyïn.

What causes bladder control problems?

Bladder control problems are mainly caused by damage to pelvic floor muscles and the tissues that support them.

The floor of the pelvis is made up of layers of muscle and other tissues. These layers stretch like a hammock around the bladder and vagina from the tailbone at the back to the pubic bone in front. The pelvic floor muscles do a number of things, such as:

 • help to close off the bladder, the vagina (front passage) and the rectum (back passage); and
 • help to hold the bladder, the uterus (womb) and bowel in their proper place.

You can find out more about the pelvic floor muscles in the leaflet ”One in Three Women Who Ever Had a Baby Wet Themselves”. Bladder control problems can start when the pelvic floor muscles are made weaker by:

 • not keeping the muscles active;
 • being pregnant and giving birth;
 • constipation;
 • being overweight;
 • heavy lifting;
 • coughing that goes on for a long time (such as smoker’s cough or asthma); or
 • growing older.

Yeŋö yen tuany alɛ̈ɛ̈c bɛ̈i?

Tuɛnytuɛɛny alɛ̈ɛ̈c ee cak acuek aŋuum ku räl thiääk ke yeen yen ye lac bɛ̈y.

Aŋuum a leŋ yic acuek kuc juëc. Acuek kä aa cë riɛ̈ɛ̈u raan aŋuum, alɛ̈ɛ̈c ku mur lɔ̈ɔ̈m, gɔl tueŋ ɣet ciëën cëmën awar cë thiɛt ɣöt yic. Acuek aŋuum aa kä juääc looi, kä yekä looi aa kïk:

 • Keek aa alɛ̈ɛ̈c thiöök thok, ku thiökkä mur ku amook thok; ku
 • Mukkä alɛ̈ɛ̈c, adhiëët ku yäc ke kä yiic nyiɛn den.

Lëk kɔ̈k aa ba yök tɛ̈ kueen yïn athɔ̈rthi: “Tiɛŋ Tök Diäär ka Diɛ̈ɛ̈ŋ cë Kaŋ Dhiët Yiic ee Rot Läc”. Alɛ̈ɛ̈c a lëu bë cak tɛ̈ cï käkä acuek aŋuum lɔ̈ɔ̈r nyïn:

 • tɛ̈ këc raan rä acuek ya duääny;
 • liëc ku dhiët;
 • kuil;
 • cuai/ɣäny/wɛ̈k piny;
 • jön ka thiek;
 • ɣɔɔl ce lac kɔ̈ɔ̈c (cëmën ɣɔɔl raan math tap yäär, toŋgol wälä adhiäma); wälä
 • dhiööp.

How can bladder control problems be treated?

The good news is that most women can control their bladder better by making their pelvic floor muscles stronger through training. The leaflet “Pelvic Floor Muscle Training for Women” tells you how. Your doctor, physiotherapist, or continence nurse advisor will also be able to help.

Alɛ̈ny cë cak ye wiëc döc kadä?

Kë path ee wɛ̈t ye diäär alɛ̈c ken ŋiɛc muk nhïïm tɛ̈ ye kek acuek keen aŋuum ŋiɛc duääny. Athɔ̈rthi cɔl “Duɛ̈ɛ̈ny Acuek Aŋuum tɛ̈n Diäär” a bï lɛ̈k tɛ̈ ye luöi yeen. Kɔc kä aya aa lëu bïk yï ŋiɛc lɛ̈k, kɔɔc cït akïm, raan kɔc duääny wälä akuɔnyakïm ë thiu thar.

When is surgery needed?

For a small number of women the more simple methods can fail to help with bladder control, and leaking urine can make day to day life difficult. In these cases surgery may be needed. Surgery should never be a first choice. All surgery has risks. You must discuss these risks with your surgeon.

Ye nɛn pɛth yen bë raan rɛt?

Tɛ̈n diäär juëc, dhɔ̈l puɔl yiic wën ye alɛ̈ny cë cak wiëc döc aa ce ke kony, ku thiu ye lɛc jal la ke thiu ee pïr cɔl a ril apɛi. Na ye keya, ka tiŋ cït kënë a dhil rɛt bë alɛ̈ɛ̈c guiir. Ret a ce wɛl tueŋ. Kuat ret thok ebën a leŋ käŋ kɔc riääc. Dhil käŋ kɔc riääc kä jääm kek akïm bï rɛt.

What should you ask your surgeon?

Before agreeing to surgery, you should talk about it fully with your surgeon. Make a list of questions that you want to ask. These could cover:

 • why this type of surgery has been chosen for you;
 • how well will it work;
 • what are the details of the surgery;
 • what are the problems that could occur, both short and long term;
 • what sort of scar will be left, what sort of pain will you have;
 • how much time off work will you need to take;
 • how much will it cost; and
 • how long will the effects last?

Yeŋö path ba thiëëc akïm ret yïïn?

Ka yï këc wɛ̈t gua gam bë yï rɛt, kɔŋ wɛ̈t ret jääm apath kek akïm. Gät kä wïc ba ke thiëëc piny. Käkä aa lëu bïk ya thiëc cït:

 • Yeŋö lɔc ret kën bë ya yen döny path ke ɣɛɛn;
 • Bë ret rot ŋiɛc looi;
 • Bë ret looi kadä;
 • Yeŋö lëu bë wääc, kaam thiin ku kë ceŋ run juëc;
 • Ye piäär yïndä bë döŋ ɣa guöp, bë reem kadä;
 • Ye nïn kadä ba nyaai tɛ̈n luɔi;
 • Ye wëëu kadä bë nyaai ɣa cin; ku
 • Ye kaam yïndä bï ɣäntöök nyaai?

Seek help

Qualified nurses are available if you call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66* (Monday to Friday, between 8.00am to 8.00pm Australian Eastern Standard Time) for free:

 • Information;
 • Advice; and
 • Leaflets.

If you have difficulty speaking or understanding English you can access the Helpline through the free Telephone Interpreter Service on 13 14 50. The phone will be answered in English, so please name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language. Tell the interpreter you wish to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. All calls are confidential.

Visit bladderbowel.gov.au or continence.org.au/other-languages

* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

Wïc kuɔɔny

Mathaat akïm cï piöc aabï tɔ̈ na yï ayup telepun Kuɔɔny Baai käk thiu thar ee nïmra kënëic tök, bɛ̈t, gueu, diäk, diäk, gueu, dhetem, dhetem*/ 1800 33 00 66* (aköl Tök agut aköl Dhiëc ee Läätic (Monday- Friday) kaam thaa bɛ̈t nhiäk-duur (8am) ku thaa bɛ̈t thëëi (8pm) ee thaa kɔc Australia ciëŋ Ciëën) aye gäm kɔc abɛc:

 • Lëk/Wël;
 • Wëët; ku
 • Athör thiin ë lëk.

Na yïn acie ŋiëc jam thoŋ English apiɛth ka yïn alëu ba telpun luɔi ye kɔc Kuɔny wɛ̈r thokic yuɔ̈p. Cɔl nïmra kënë tök diäk, tök, ŋuan, dhiëc/13 14 50. Tueŋic, abï raan kɔŋ dhuk nhom ee thoŋ English, luel thoŋduɔ̈n ee yïn jam ku tiɛ̈ɛ̈t ee telepunic. Yïn abï tuɔ̈ɔ̈m thok kek raan kɔc waar thook/duwër jam thuɔŋdu, ku jal kek lɛ̈k wɛ̈tduɔ̈n wïc ee yïn kɔc Baai Kuɔɔny Käk thiu thar yuɔ̈p ee nïmra kënëic tök, bɛ̈t, gueu, diäk, diäk, gueu, dhetem, dhetem/ 1800 33 00 66. Tiɛ̈ɛ̈t ee telepunic ku bï yï gam ku duwër abï kony ba jam kek mathaat akïm kɔc lɛ̈k. Telepun duwër aye kɔc yup thïn abɛc/majan ee rin cïn en wëu ye wïc tënë yïn. Kek wël ëbɛ̈n aye thiaan yiic.

Visit bladderbowel.gov.au or continence.org.au/other-languages

* Yup mobaalic ee wëu cam tëcït cɔ̈t baai ëtɛ̈n.

0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020