Browse and download our factsheets in Dinka

For some people, it is necessary to use continence products such as pads, pants, catheters, urine drainage bags or bedding protection products to manage their condition. For some people, the continence products may be needed long term. Consequently, the cost of these products becomes very expensive, putting unreasonable pressure on the household budget. 

Tënë kɔc kɔ̈k, apiɛth ku ba kënë käŋ gël ya cieŋ cïmɛn pads, juɛn, koloŋ lɛc, kïnh ye lɛc wɛt thïn wulɛ̈ ageen wën cï lɛc wɛt piny thïn ee rin ba kuat kë jör yïn ŋiëc muk cök apiɛth.Tënë kɔc kɔ̈k, käk lɛc gël alëu bïk kek ya cieŋ kaam mecic. Töŋ rɛɛc tɔ̈ thïn, wëu ye käkɛ̈ ɣɔɔc aacï röt juak apɛidït, kek acï pïïr cɔl arilic alɔŋ kɔ̈k ye looi baai ee wëu. 

A continence clinic or the National Continence Helpline can provide you with contact details for suppliers of continence products. They can also provide you with information about your eligibility for funding schemes, which may assist with the ongoing costs of purchasing and replacing continence products.

Panakïm ye käk lɛɔ gël gäm kɔc thïn wulɛ̈ Nïmra Kuɔɔny Thiu thar Baai thok ëbɛ̈n alëu bïk yïn gäm të bïn käk lɛc yök thïn. Kek arot alëu bïk yïn lɛ̈k wël kɔ̈k alɔŋ bïï yï kuɔny wëu ye juɛ̈r kɔc cï guiir, ee rin lëu bïk kek yïn kuɔny kuat wëu ye wïc käk thiu thar yiic ku ban kek la ɣɔɔc pei.

Note: An assessment by a continence nurse advisor is recommended to ensure that you or the person you are caring for uses the most appropriate continence product, including the correct fit and application of the product.

Detic: Athëm abï mathaat akïm lɛ̈k yïn alɔŋ käk lɛc gël ee rin bï yïn wulɛ̈ raan muk bï kä wïc keek ya luɔ̈ɔ̈i apiɛth, cïmɛn bïk ŋiëc ya la apiɛth ku piathden kek käk thiu thar. 

There are various funding schemes available for continence products funded by the Australian Government. These schemes have differing eligibility criteria and funding allocations, and it is important to note is that you may be eligible to apply for government funding through several schemes. Australian Government funding schemes are open to all Australian citizens who meet the eligibility criteria, regardless of which state of Australia they live in.

Ade ɣän juëc ye kɔc kuɔny wëu käk thiu tharl tɔ̈ ye Akuma Australian wëu tääu piny thïn.Kek kä cï guiirkɛ̈ ade ɣän kithiic ye ke kɔc gam thïn ku të yë wëu cï gäm raan luɔɔi thïn, ku apiɛth ku ba ŋic lɔn lëu bï yï gam ku ba athördu cuat tënë akuma ee ɣän kithiic wën tɔ̈ thïn. Wëu cï Akuma Australian guiir ye ke gam acï liep thook tënë kɔc Australian wën cï käwën wïc keek tiiŋ nhïïm, cɔk alɔn rëër yïn bɛ̈i kɔ̈k Australia yiic.

There is also a range of state/territory government funding schemes available. For more information please contact the National Continence Helpline 1800 33 00 66. If you have any English language difficulties you can contact the Helpline by using the telephone interpreter service. Call 13 14 50. At first, a person will answer the call in English, name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language, then tell them you want to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. Telephone interpreter services are provided free of charge to you.

 Yen ade kuat kä ye wëu gam akuma baai/tërritori tɔ̈ cï tɛ̈ɛ̈kic.Na wïc wël juëc ka yïc yup kɔc Baai Kuɔɔny Käk thiu thar ee nïmra kënëic tök, bɛ̈t, gueu, diäk, diäk, gueu, dhetem, dhetem/ 1800 33 00 66. Na yïn acie ŋiëc jam thoŋ English apiɛth ka yïn alëu ba telpun luɔi ye kɔc Kuɔny wɛ̈r thokic yuɔ̈p. Cɔl nïmra kënë tök diäk, tök, ŋuan, dhiëc/13 14 50. Tueŋic, abï raan kɔŋ dhuk nhom ee thoŋ English, luel thoŋduɔ̈n ee yïn jam ku tiɛ̈ɛ̈t ee telepunic. Yïn abï tuɔ̈ɔ̈m thok kek raan kɔc waar thook/duwër jam thuɔŋdu, ku jal kek lɛ̈k wɛ̈tduɔ̈n wïc ee yïn kɔc Baai Kuɔɔny Käk thiu thar yuɔ̈p ee nïmra kënëic tök, bɛ̈t, gueu, diäk, diäk, gueu, dhetem, dhetem/ 1800 33 00 66. Tiɛ̈ɛ̈t ee telepunic ku bï yï gam ku duwër abï kony ba jam kek mathaat akïm kɔc lɛ̈k. Telepun duwër aye kɔc yup thïn abɛc/majan ee rin cïn en wëu ye wïc tënë yïn.
0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020