Browse and download our factsheets in Dinka

This brochure is to help you get ready for a bladder control check up.

A bladder control check up includes some questions and a physical check by a doctor or trained health professional. The check up will help find any bladder control problems you have and their causes. The check up may also help to plan the best way to manage these problems. A bladder check up is painless.

Athör thiin abï kony ba rot guiir bë alänydu bɛ̈n la caath.

Cɛɛth alänydu a lëu bë yic thiëc bï akïm yï thiëëc ku ciɛɛth yï guöp. Ciɛɛth kën a bë akïm cɔl a ŋic kën yen raan cɔl a thiu thar. Ku cɔl akïm a ŋic döny bë gäm raan bë thiu thar kɔ̈ɔ̈c wälä bë thiu thar ŋiɛc muk nhom. Tïŋ alɛ̈ɛ̈c acië kënë ë rïem/tɔ̈ɔ̈k.

What are your choices?

Every person has a right to a private and personal check up. Your needs and wishes should be respected. People also have a right to say ‘no’ to the check up or to any other care.

Choices you have may include:

 • you may prefer a man or a woman to do your check up. Ask for this when you make your appointment.
 • an interpreter may be available for you. The interpreter could be a man or a woman if you prefer. Check with your health service.
 • you can take a family member or friend with you. This might help you feel better about the check up.

Ye kä yïndä bïn lɔc thïn?

Ayï raan anɔŋ yïenyde të kënë muɔny apɛidit ku jaal atïŋ guɔ̈p ë kääk ŋɛk. Käk kun wïc/kɔr ku käk gɔ̈r adhïl bë kë atheek apɛi. Kɔc eya anɔŋ yic ku bï raal luel ‘ka cië yic’ tëwën looi yen tïŋtïŋ ë guöp thin ulä tënë ayï akut kök në muɔ̈k.

Yïn anɔŋ yïc ku ba nääŋ akuëny wënë bï:

 • yïn nɛŋ nhiëër bï ya mɔc ulä tïk ɣen kuany bï tïŋdun looi. Thiëëc ë kënë tëwën yen ŋuïr yïn thää bï yï bɛ̈ɛ̈n pan akïm.
 • athook/gamlöŋtɛ̈dääŋ ka alëu bï luthïn tënë yïn. Athook/gamlöŋ eya alëu bï ya mɔc ulä ye tïk tëcït tëdun yen nhiaar anïn. Tiŋ wek pan akïm dun ye yi lathïn.
 • yïn alëu ba la wek raan tɔ̈ŋ ë kuatdu ulä raan math kë yïn. Yen kënë abï yïn dhïl kony wɛ̈t bïn nhiar ku ŋuën yen alɔŋ bï yï tïŋ guɔ̈p.

What do you need to do before the check up?

You may be asked to keep a bladder diary. You need to keep the diary for at least 3 days. It keeps track of how your bladder works through the day.

The bladder diary may look like this:

Time Amount passed How strong was the urge to go?
6.30am 250mls 4
8.00am 150mls 3
9.00am 100mls 3
10.20am 150mls 1
12.15pm 100mls 1
1.25pm 200mls 3
2.30pm 200mls 3

The bladder diary keeps track of:

 • the time you go to the toilet.
 • how much urine you pass each time.
 • how strong you felt the urge to empty each time.

Yeŋö ba looi ka yï këc gua la bë alänydu la caath?

Yin alëu bä thiëc tënë bïn athör-alɛɛc muök thïn. Yïn awïc ku baa athör ë yï wël gäät thin cɔl arɛ̈ɛ̈r ke yïn tueŋ tënë nïïn ka dïak bï yï ka la të tïŋtïŋ pan akim. Yen abï tënë alɛ̈ɛ̈nydu lui thin aköl muk në gät‑piny ye yic.

Dë athör ë käk yë yï kë laac gäät thïn awïc bï tïŋ ka cït kënë cï nyuɔth pïny:

Thää Athëm lɛc ya laac Arakdï ëyï guɔ̈ la ku lɔr tënë lac ?
6.30nh 250mls 4
8.00nh 150mls 3
9.00nh 100mls 3
10.20nh 150mls 1
12.15th 100mls 1
1.25th 200mls 3
2.30th 200mls 3

Adë athör ë käk laac gäät ye kääŋ cï gäätic muk cïtmɛn:

 • thää ë yïn la ɣön ɣe la laac/roor.
 • ku yin ye lɛc yïndï këk ë laac aɣer në thää tɔ̈kic.
 • yen rïɛlic dë yök këdi anïn ë yï guɔ̈ la ku lɔr tënë lac në thää tɔ̈kic.

How do I measure the amount of urine passed?

Put a container (like an ice cream container) in the toilet. Now sit on the toilet and relax with your feet on the floor. Pass urine into the container. Then tip the urine into a jug to measure it. Men may want to stand and pass urine directly into a measuring jug.

How do I measure urgency?

This chart shows how to use a number to describe the urge you felt.

0

No urgency.

I felt no need to empty.

I emptied for other reasons.

1

Mild urgency.

I could put it off as long as needed.

I had no fear of wetting myself.

2

Moderate urgency.

I could put it off for a short time.

I had no fear of wetting myself.

3

Severe urgency.

I could not put it off.

I had to rush to the toilet.

I had fear I would wet myself.

4

Urge incontinence.

I leaked before I got to the toilet.

Na ɣɛn ba lɛc ca kek laac wei them këdï emɛne?

Täu keny/aduŋ laac (cïtmɛn ë keny/aduŋ ice cream) alɔŋthïn ë ɣön-laac (toilet). Emɛn lɔr alɔŋthïn ë ɣön-laac ku nyuc në päkäna nhom ku pääl ye guöp pïny ke cɔ̈kku rɛ̈ɛ̈r pïny aläŋaläŋ ë tiɔ̈p nhom. Pääl lɛc bïk la keny/aduk yic. Ku jal ë lɛɛc kë wääl në jaakic bïn kek jal them thin yen. Mɔc alëu bë guɔ̈ köc nhial ku gɔ̈ lɛɛc ciëth pääl në jaaŋ wënë bï ke them thïnic.

Ye këdi bë ɣɛn lɛc cï guɔ̈ bɛ̈në të cïnic gääu them?

Kë cï guïr anyɔth nïmïrat cë looi wënë luel tëdun ye yök të yïn lac la laac thin.

0

Acïn guɔ̈ la laac.

Ɣɛn rot yök ke ye cïn lɛc la ke laac.

Ɣɛn ë la roor në kä kök looi arotden.

1

Guɔ̈ la laac akor.

Ɣɛn alëu ba laac kënë gël tëcit tëdiën yen wïc.

Ɣɛn acï naŋ riöc lɔn bi ɣɛn röt laac.

2

La laac aŋuën.

Ɣɛn alëu ba laac gum tënë thää ciekic amääth.

Ɣɛn acï naŋ riɔ̈c acïn ë lɔn bï ye rot luak arot.

3

La laac acï yic riɛl.

Ɣɛn alëu ba ciën të gum ye laac acïn.

Ɣɛn anaŋ lɔn kat yɛn ba la tënë ɣön‑laac.

Ɣɛn naŋ riɔ̈c apɛi lɔn ɣɛn abï rot laac në lɛc.

4

La laac acï yic riɛl apɛidït.

Ɣɛn ë lɛc guɔ̈ waat kepëc tueŋ ke ɣɛn akëc guɔ̈ la tënë ɣön‑laac.

How do I measure leaking using a Pad Weight Test?

This test helps to work out how much urine you leak over a few days. To do this test you will need some accurate scales for weighing. You do this test by:

 1. weighing a dry pad in a plastic bag before you wear the pad,
 2. 1then weighing the wet pad in a plastic bag after you wear it, and
 3. taking the weight of the dry pad away from the weight of the wet pad.

This will show how much you have leaked because each gram equals one ml.

Like this:

Wet pad

400g.

Dry pad

150g.

Weight Difference

250g.

Amount leaked =

250mls.

Na Ɣɛn ba kääŋ wɛɛt kë cɔl (Pad Weight Test) yïc them këdï?

Athëm kënë kuɔɔnyë luɔi ye ɣɛn laac juëc cï wɛ̈t-bei tënë yïn ë nïïn juëc yic nyɔth. Të wïc yïn ba athëm kënë looi,ka yïn awïc ba këdäŋ piɛth cï ŋiëc gït ya them looi kɔŋ gɔ̈r. Yïn athëm kënë looi ëë:

 1. them alanh cï riɛl (a dry pad) ka rɛ̈ɛ̈r thïn ë plastic bɛkic tueŋ kaam këc yïn alanh guɔ̈ ruɔ̈k,
 2. ku bɛn alanh la luak kënë them thin ë plastic bɛkic ye cök ciën kaam të cï yin alanh ruök, ku
 3. nyai athëm ë alanh cï riɛl ( dry pad) wei tënë athëm ë alanh la luak (wet pad).

Kënë abï nyuɔ̈th luakluak wënë ke yïn erïn ŋuim-tɔ̈k ë ya tök ml.

Acït kënë:

Alanh la luak (Wet pad)

400g.

Alanh cë riɛl (Dry pad)

150g.

Athëm tek ke yïc (Weight Difference)

250g.

Käk cï wɛ̈ɛ̈t bei =

250mls.

What will happen during the check up?

During the check up, you will be asked about your diet and your weight. You will also be asked about your past health and your health now. You may be asked:

 • How is your flow of urine?
 • How many times at night are you woken by the need to empty your bladder?
 • Are you taking any medicines or vitamins? Medicines can make big changes to the way the bladder and bowel work. Make a list of ALL the medicines you take, not just those the doctor has prescribed. Note the dose you take and how often you take them. It is a good idea to take all of your medicines with you when you go for the check up.
 • How much alcohol or caffeine do you drink? Drinking a lot of alcohol or caffeine-based drinks like coffee, cola or sports drinks may upset the bladder.
 • Are you constipated? Constipation can mean straining to open your bowels. This puts a big load onto your pelvic floor muscles. Straining can damage the pelvic floor muscles. Constipation can also upset the bladder.
 • Do you have any bowel accidents? Do you leak from your anus (back passage)? Weak pelvic floor muscles could mean you pass wind or bowel motions when you don’t mean to.
 • Does your bladder problem affect your sex life in any way?

Questions for women only:

 • Do you have any children? Pregnancy and having babies can change bladder control.
 • Are you going through menopause? Hormone changes can make bladder problems worse.

Yeŋö bë rot looi tɛ̈ cɛɛth alɛ̈ɛ̈c?

Kaam ciɛɛth yïïn, yïn a bë thiëëc mïïth ye cam, athëm thiɛkdu, pial guöp duun thɛɛr ku pial guäp du emën. Yïn a lëu bë yï thiëëc:

 • Ye lacku wɛɛt aɣer ë këdi?
 • Ye arak juëc kadï në thäärat wäkɔ̈u yïc ke yïn pääc ë wɛ̈t wïc yïn ba alɛ̈ɛ̈nydu la lääc yïc wei?
 • Leŋ wal wulɛ̈/ka bïtamin ye dek ëmën? Wal kɔk aa muön kek alɛɛc ku yäc. Kuen wal ye dek ebën, gut wal këc akïm gät yïïn. Yïn dhiɛl kuat namba waal ë kek dek ŋïc ku arak aluɔ̈t yïn keek lɔ̈ɔ̈m. Yen ë këwën pïath eya baa waalku ebënë ya muk ke yïn të leer yin bë yï latïŋ guɔ̈p.
 • Ye mɔ̈n yïndä wälä kape yïndä ye dek? Na ye dek mɔ̈n dït tet wälä bun/cäi/kola dït tet ka aläny du a lëu be cak.
 • Adï ka yïn ë kil/la roor rïlicou? Kil/la roor wënë rïlic ë köc ciëth yic bï cië la bei yäc. Yen kënë athïɛk käk yïc cɔl dhuk athiɛk në rïäl ɣöi yic piny apɛidït. Riɛlic la bei në ciëth alëu bï rïäl ë ɣöi yïc piny rac. Kïl/la roor rilic alëu eya bï alɛ̈ɛ̈c cɔl awuɔ̈c.
 • Na yïn naaŋ ayï këwën cï wääc yï yääc? Adi yïn amok liɛi/ciɛ̈th ë wɛ̈ɛ̈t bei amongdu yic (waat bei aŋuemic ciën)? Köc ë riäl ye ɣöi yic alëu yïn cɔl ye guɔ kɔth apath ulä bë yäc guɔ̈ ala luac-lääŋ tëwën cië yen ca guir yïn ke yen tënë ba luöi yen.
 • Adë ka läänydun jɔ̈ɔ̈r ë yï pëën nhiëër në pïïrdu yïc ulä tɔ̈c thin ayï dhöl kök?

Käk ë thiëëc tënë dïäär kepëc:

 • Adë ka yïn anɔŋ ayï mïïth? Liëc ku nɛŋ mïïth puɔ̈c dhiëth alëu ba riɛl alɛ̈ɛ̈c cɔl cï bë pëën ye rïɛl waar.
 • Na yïn adë kë yï riɛm në thïëëk guɔ lac köc (menopause)? Wɛ̈ɛ̈r rot ë käk guɔ̈pic (Hormone) alëu bï kën cï wääc alɛ̈ɛ̈c yic cɔl juak rïɛ̈c eya

Some of the tests that could be used for your bladder control check up include:

 • a physical check (if you say this is okay).
 • a urine sample may be taken for testing.
 • a blood test may be taken for diabetes or prostate problems.
 • an x-ray or ultrasound.
 • a urodynamic test is a specialist check to show how your bladder works.

Ka kök wënë bï kë athëm ye alɛɛnydu looi ë tïŋ bï cï bɛn laac amɛ̈ɛ̈t:

 • anɔŋ yïc tiëŋ ë guɔ̈p (të cï yïn ye luel kën ë tëde kaloi).
 • Lɛc alëu bë ke nyaai bë ke la caath yiic.
 • Riɛm a lëu bë miit bë la caath yic lɔn yïn guöp tuany cukar wulɛ̈/ka lɔn cï yïn let.
 • Ku jal athuur ë makana ulä makana wëi them (an x-ray or ultrasound)
 • Ciɛɛth ë Urodynamics a ye looi bë tïŋ lɔn këc aläny du cak.

Remember

No matter what type of test you are asked to have done, you can ask:

 • Who will do it?
 • How will it be done?
 • How will it help?

Muk yï nhom

Na cɔk bɛn ya ŋö yen cë lueel lä ka la caath yï guöp, ka yïn a leŋ riɛl ba thiëc:

 • Yeŋa bä la caath guöp?
 • Raan kën bä caath guöp kadä?
 • Ciɛɛthden kën ŋö bë kuöny ɣɛɛn?

Seek help

You are not alone. Poor bladder and bowel control can be cured or better managed with the right treatment. If you do nothing, it might get worse.

Phone expert advisors on the National Continence Helpline for free:

 • advice;
 • resources; and
 • information about local services

1800 33 00 66 *

(8am - 8pm Monday to Friday AEST)

To arrange for an interpreter through the Telephone Interpreter Service (TIS), phone 13 14 50 Monday to Friday and ask for the National Continence Helpline. Information in other languages is also available from continence.org.au/other-languages

For more information:

 • continence.org.au
 • pelvicfloorfirst.org.au
 • bladderbowel.gov.au

* Calls from mobiles are charged at applicable rates.

Wïc akuny

Yin awïc ku ba ŋïc ka cië yï arot. Alɛɛny rac ku yääc alëu bë kek guïr bïk piath ulä ŋic ke looi apɛidït në kuer ŋïëc luɔ̈i yelaac. Na yïn acïn kë luɔ̈i thïn, yen adhil rot apɛidit bë rɛc.

Yuɔ̈p talapun ë kɔc wët luthïn të cɔl National Continence Helpline apɛth ka cïn wëu kɔr tënë yï:

 • wɛ̈ɛ̈t;
 • kääŋ luthïn; ku
 • wël ë lëk alɔŋ loiloi këk ë looi ye tënë

1800 33 00 66 *

(8nh – 8th Aköltɔ̈k agut Aköldhiëc AEST)

Të wïc yï raan kɔc waar thok/agamlöŋ bë guir ë talapun yë gamlöŋ/wääric looi (Telephone Interpreter Service (TIS)), ka yuɔ̈p talapun namba kënic 13 14 50 Aköltɔ̈k agut Aköldhic ku thiëëc kë cɔl National Continence Helpline. Wël ë lëk thïn thok ë thääi kök aluthïn tënë cɔl continence.org.au/other-languages

Të wïc wël ë lëk juëc kök ka lɔr thiɔ̈lnyïn/wɛpthïat kë yïc kadiäk:

 • continence.org.au
 • pelvicfloorfirst.org.au
 • bladderbowel.gov.au

* yup ë mabaal awïc/kɔr wëu nyiɛi të cïmene akuën cë cïäk (applicable rates).

0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020