Browse and download our factsheets in Vietnamese

Mất chủ động đại, tiểu tiện là khi xảy ra hiện tượng rò rỉ nước tiểu hay phân ngoài ý muốn và tự phát. Chứng mất chủ động đại, tiểu tiện ảnh hưởng đến mọi người thuộc mọi nguồn gốc văn hóa, nhưng chứng này không phải là việc bình thường. Điều tốt là chứng mất chủ động đại, tiểu tiện có thể chữa trị được, và trong nhiều trường hợp, là chữa khỏi hẳn được. Trên trang này, quý vị sẽ tìm thấy các thông tin đã được biên dịch sang tiếng Việt để giúp quý vị tìm hiểu thêm về các thói quen đại, tiểu tiện tốt cho sức khỏe. Các tờ dữ kiện này đã được biên dịch sang ngôn ngữ của quý vị. Nếu quý vị ưa cách nghe các thông tin này hơn, thì xin hãy nhắp chuột vào nút âm thanh.   

Incontinence is the unwanted and involuntary leakage of urine or faeces. It affects people from all cultures and it is not normal. The good news is incontinence can be treated, and in many cases cured. On this page you'll find information translated in Italian to help you learn more about healthy bladder and bowel habits. Fact sheets are translated in your language. If you would prefer to listen to the information, click on the audio buttons.

Âm thanh

Joanne Nguyen

"Mất chủ động đại, tiểu tiện có thể là một vấn đề gây mắc cỡ, ấy vậy mà cứ 4 người sống tại Úc thì có 1 người gặp phải chứng này. Quý vị không đơn độc. Mọi sự giúp đỡ đỡ đều có sẵn. Hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị hoặc gọi đến Đường dây Trợ giúp trên Toàn quốc về Chứng Mất Chủ động Đại, Tiểu tiện (National Continence Helpline) ở số 1800 33 00 66."

"Incontinence can be an embarrassing problem, yet 1 in 4 people living in Australia experience it. You are not alone. Help is available. Speak to your doctor or call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66."

 

 

Men's Incontinence - Không kiểm soát của nam giới

0

Last Updated: Wed 14, Jul 2021
Last Reviewed: Sun 29, Mar 2020