Browse and download our factsheets in Vietnamese

For some people, it is necessary to use continence products such as pads, pants, catheters, urine drainage bags or bedding protection products to manage their condition. For some people, the continence products may be needed long term. Consequently, the cost of these products becomes very expensive, putting unreasonable pressure on the household budget.

Một số người cần phải sử dụng các sản phẩm cho chứng mất chủ động đại, tiểu tiện, như tã, quần, ống dẫn tiểu, túi thoát nước tiểu hay các sản phẩm bảo vệ giường, đệm, để quản lý tình trạng của mình. Một số người có thể cần các sản phẩm cho chứng mất chủ động đại, tiểu tiện trên cơ sở trường kỳ. Kết quả là phí tổn cho các sản phẩm này trở nên rất tốt kém, tạo sức ép không thỏa đáng lên ngân sách gia đình. 

A continence clinic or the National Continence Helpline can provide you with contact details for suppliers of continence products. They can also provide you with information about your eligibility for funding schemes, which may assist with the ongoing costs of purchasing and replacing continence products.

Phòng khám về chứng mất chủ động đại, tiểu tiện hay Đường dây Trợ giúp trên Toàn quốc về chứng Mất Chủ động Đại, Tiểu tiện có thể cung cấp cho quý vị chi tiết liên lạc của các nhà cung cấp sản phẩm cho chứng mất chủ động đại, tiểu tiện. Họ còn có thể cung cấp cho quý vị thông tin về tư cách hội đủ điều kiện của quý vị để hưởng các chương trình tài trợ mà có thể giúp đỡ về chi phí thường xuyên của việc phải mua và thay thế các sản phẩm cho chứng mất chủ động đại, tiểu tiện.

Note: An assessment by a continence nurse advisor is recommended to ensure that you or the person you are caring for uses the most appropriate continence product, including the correct fit and application of the product.

Xin lưu ý: Điều được khuyến cáo là nên có một cuộc thẩm định do cố vấn là y tá về chứng mất chủ động đại, tiểu tiện thực hiện, để đảm bảo là quý vị hay người mà quý vị đang chăm sóc sử dụng sản phẩm thích hợp nhất cho chứng mất chủ động đại, tiểu tiện, gồm kích cỡ vừa đúng và mặc, được gắn đúng.

There are various funding schemes available for continence products funded by the Australian Government. These schemes have differing eligibility criteria and funding allocations, and it is important to note is that you may be eligible to apply for government funding through several schemes. Australian Government funding schemes are open to all Australian citizens who meet the eligibility criteria, regardless of which state of Australia they live in.

Có nhiều chương trình tài trợ khác nhau sẵn có cho các sản phẩm cho chứng mất chủ động đại, tiểu tiện được Chính phủ Liên bang Úc tài trợ. Các chương trình này có các tiêu chí hội đủ điều kiện và các mức phân bổ tài trợ khác nhau, và điều quan trọng cần phải lưu ý là, quý vị có thể hội đủ điều kiện để xin tài trợ của chính phủ qua một số chương trình. Các chương trình tài trợ của Chính phủ Úc đều mở ra cho tất cả công dân Úc, những người đáp ứng các tiêu chí hội đủ điều kiện, bất kể là họ sống tại tiểu bang nào trong nước Úc.

There is also a range of state/territory government funding schemes available. For more information please contact the National Continence Helpline 1800 33 00 66. If you have any English language difficulties you can contact the Helpline by using the telephone interpreter service. Call 13 14 50. At first, a person will answer the call in English, name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language, then tell them you want to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. Telephone interpreter services are provided free of charge to you.

Ngoài ra, còn có nhiều chương trình tài trợ của chính phủ tiểu bang/lãnh thổ. Để biết thêm thông tin, xin liên lạc Đường dây Trợ giúp trên Toàn quốc về chứng Mất Chủ động Đại, Tiểu tiện 1800 33 00 66. Nếu quý vị gặp bất kỳ trở ngại nào về Anh ngữ, xin hãy liên lạc Đường dây Trợ giúp này, bằng cách sử dụng dịch vụ thông dịch viên qua điện thoại. Hãy gọi số 13 14 50. Khi bắt đầu, một người sẽ trả lời cuộc gọi bằng tiếng Anh, hãy cho biết ngôn ngữ quý vị nói và chờ trên đường dây điện thoại. Quý vị sẽ được kết nối với một thông dịch viên nói ngôn ngữ của quý vị, sau đó hãy cho họ biết là quý vị muốn gọi đến Đường dây Trợ giúp trên Toàn quốc về chứng Mất Chủ động Đại, Tiểu tiện (National Continence Helpline) ở số 1800 33 00 66. Hãy chờ trên đường dây điện thoại để được kết nối, rồi thông dịch viên này sẽ giúp quý vị nói chuyện với cố vấn viên là y tá về chứng mất chủ động đại, tiểu tiện. Dịch vụ thông dịch viên qua điện thoại được cung cấp miễn phí đến quý vị.

0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020