Browse and download our factsheets in Vietnamese

This fact sheet explains what constipation is and suggests some ideas for improvement and tells you where to get more help.

Tờ dữ kiện này giải thích chứng táo bón là gì và gợi ý một số cách để cải thiện, cũng như cho quý vị biết những nơi có thể cung cấp sự giúp đỡ thêm.

What is constipation?

Constipation is a common disorder where bowel actions ('poo' or faeces) are not easily and/or less frequently passed. Symptoms of constipation include:

 • Hard stools
 • Excessive straining
 • Being unable to pass faecal matter and/or feeling as though your bowels are not completely emptied

Chứng táo bón là gì?

Táo bón là một tình trạng rối loạn thường gặp, trong đó việc đại tiện (phân) không ra được một cách dễ dàng và/hoặc ít thường xuyên. Các triệu chứng của tình trạng táo bón bao gồm:

 • Phân cứng
 • Ráng rặn quá mức
 • Không thể cho ra được chất phân và/hoặc cảm thấy như thể không đại tiện được hết hoàn toàn

What does being 'Regular' mean?

 • You can 'hold on' to your bowel action until you get to the toilet
 • Once you are sitting on the toilet you can start a bowel action
 • You feel that you have emptied your bowel fully
 • Going to the toilet anywhere between 3 times a day to 3 times a week.
 • Being 'regular' can vary from person to person.

Đại tiện ‘Đều’ nghĩa là gì?

 • Quý vị có thể ‘giữ’ được việc đại tiện của mình cho tới khi đến được phòng vệ sinh
 • Một khi ngồi trên bồn cầu, quý vị có thể bắt đầu đại tiện ra được
 • Quý vị cảm thấy là mình đã đại tiện ra được hết toàn bộ
 • Đại tiện thường xuyên ở bất kỳ mức độ nào trong khoảng từ 3 lần một ngày đến 3 lần một tuần
 • Tình trạng đại tiện ‘đều’ có thể khác nhau giữa người này với người khác.

What can cause constipation?

 • Insufficient fibre intake in the diet
 • Insufficient daily fluid intake
 • Insufficient exercise
 • Prescription and/or over-the-counter pain relief medications or chronic health conditions
 • Pregnancy and childbirth
 • Bowel disorders and/or damage that require further medical investigation
 • Prolapse - a sagging and/or collapsing of internal organs which interferes with bladder and bowel control

Những gì có thể gây táo bón?

 • Không thu nạp đủ chất xơ trong chế độ ăn, uống
 • Không thu nạp chất lỏng mỗi ngày
 • Không tập thể dục đủ
 • Các thuốc giảm đau cần toa và/hoặc không cần toa của bác sĩ hay các bệnh trạng mãn tính
 • Thai nghén và sinh nở
 • Các chứng rối loạn về đại tiện và/hoặc những tổn thương cần việc điều tra thêm nguyên nhân y khoa
 • Sa cơ phận – tình trạng xệ và/hoặc sụp bộ phận nội tạng gây trở ngại đến việc kiểm soát đại, tiểu tiện

What should your 'poo' look like?

Your poo should be light or dark brown, sausage-shaped, soft but firm, easy to pass and with minimal odour. Aim to have a type 3 or type 4 bowel action.

Phân nên trông như thế nào?

Phân của quý vị nên có màu nâu sáng hoặc sẫm, hình dáng bằng đoạn xúc-xích, dễ ra được và có chút mùi thối. Mục tiêu là phân thuộc vào loại 3 hoặc loại 4.

Common Bowel Problems

Faecal Impaction - When constipation causes faeces to pack the intestine (digestive tract) so tightly that your normal pushing action in the toilet is not strong enough to push the faeces out.

Faecal Incontinence (sometimes referred to as 'soiling') - This is the accidental loss of liquid or solid faeces. This can be due to the bowel (which stores the faeces) being too full, but this may be only one of the causes. Uncontrolled flatus ('wind') is often considered evidence of faecal incontinence.

Haemorrhoids (sometimes referred to as 'piles') - This can be the result of straining to have a bowel movement. This strain (similar to heavy lifting) can damage the rectum's veins. This can cause bleeding, soreness and itching.

Rectal Prolapse - This occurs when long-term straining causes a small amount of bowel lining to push out from the anus, which is a ring of muscle that opens and closes when we pass a bowel motion. 

Các Vấn đề Thường gặp về Đại tiện

Tình trạng Phân bị Lèn chặt – Khi chứng táo bón khiến phân lèn chặt ruột (đường tiêu hóa) đến mức việc đẩy ra bình thường của quý vị trong phòng vệ sinh không đủ mạnh để đẩy phân ra được.

Són phân (đôi khi còn được gọi là ‘vấy bẩn’) – Đây là tình trạng bất ngờ rỉ ra chất lỏng hay phân đặc. Hiện tượng này có thể là do ruột (chỗ chứa phân) đang bị quá đầy, nhưng đây có thể chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Trung tiện (‘đánh rắm’) một cách không làm chủ được, thường được xem là bằng chứng của tình trạng không cầm giữ được phân.

Bệnh Trĩ (đôi khi được gọi là ‘lòi dom’) – Đây có thể là kết quả của việc ráng rặn để đại tiện. Việc ráng rặn này (tương tự như bê nặng) có thể gây tổn thương đến các tĩnh mạch của trực tràng. Tình trạng này có thể khiến ra máu, đau và ngứa.

Sa Trực tràng – Việc này xảy ra khi tình trạng ráng rặn lâu ngày khiến một phần nhỏ của thành ruột bị đẩy ra khỏi hậu môn. Hậu môn là một vòng cơ mở ra và đóng vào khi chúng ta đẩy phân ra.

How constipation affects bladder control

Constipation can cause accidential leakage from your bladder. An overfull bowel will cut down the volume of urine your bladder can hold and you will feel the need to go to the toilet often and in a hurry.

Táo bón ảnh hưởng thế nào đến việc kiểm soát tiểu tiện

Táo bón có thể gây việc rò rỉ bất ngờ từ bàng quang của quý vị. Ruột quá đầy sẽ giảm lượng nước tiểu mà bàng quang của quý vị có thể giữ được và quý vị sẽ cảm thấy cần phải vào phòng vệ sinh thường xuyên và vội vàng.

Here are five ways to keep your bladder and bowel healthy and prevent constipation:

Eat well to keep your bowels regular and to have a healthy body weight

Eat a healthy diet high in fibre (at least 30g per day).

Drink well to prevent constipation and bladder irritation

Drink 1.5 -2 Litres(6-8 glasses) of fluid each day unless advised otherwise by your doctor. Fluid is water, fruit juice, tea, coffee, milk, soup, jellies and icecream.

Exercise daily to prevent constipation and keep a healthy body weight

Keep your pelvic floor strong for good bladder and bowel control

Request a pelvic floor muscle exercise leaflet by calling the National Continence Helpline 1800 33 00 66.

Toileting habits - Go to the toilet as soon as you need to and empty your bowel fully. Remember to relax.

Đây là năm cách để giữ cho việc đại, tiểu tiện của quý vị luôn tốt cho sức khỏe và ngăn ngừa táo bón:

Ăn tốt để giữ cho việc đại tiện của quý vị luôn đều đặn và để có một thể trọng tốt cho sức khỏe

Ăn một chế độ ăn tốt cho sức khỏe, nhiều chất xơ (ít nhất 30g mỗi ngày).

Uống nhiều để ngăn ngừa táo bón và kích thích bàng quang

Uống từ 1,5-2 Lít (6-8 ly) chất lỏng mỗi ngày, trừ khi được bác sĩ của quý vị khuyên khác đi. Chất lỏng như nước, nước trái cây, trà, cà phê, sữa, súp, thạch và kem.

Tập thể dục hàng ngày để ngăn ngừa táo bón và duy trì một thể trọng tốt cho sức khỏe

Giữ cho sàn xương chậu của quý vị luôn chắc khỏe để chủ động tốt được đại, tiểu tiện

Hãy yêu cầu tờ thông tin về tập thể dục cho cơ sàn xương chậu, bằng cách gọi đến Đường dây Giúp đỡ trên Toàn quốc về chứng Mất Chủ động Đại, Tiểu tiện (National Continence Helpline) 1800 33 00 66.

Các thói quen đại tiện – Hãy đi đại tiện ngay khi quý vị cần đi và đại tiện ra hết hoàn toàn. Nhớ thư giãn. 

Check your toileting postion:

 • Your knees should be raised slightly above the level of your hips
 • A small footstool might be needed to get you into the best position
 • See the diagram below for further help

Chọn tư thế quý vị ngồi bồn cầu:

 • Hai đầu gối nên hơi nâng lên để cao hơn ngang hông của quý vị một chút
 • Có thể cần một chiếc ghế thấp để để chân, để quý vị ở vào tư thế tốt nhất
 • Xem hình vẽ dưới đây để giúp ích thêm

Laxatives

 • Laxatives are medicines that will help loosen the bowel motion to prevent blockages and straining.
 • Talk to your doctor about using these.
 • Generally, laxatives should only be taken for short periods of time.

Các thuốc nhuận tràng

 • Thuốc nhuận tràng là các thuốc mà sẽ giúp làm cho phân mềm hơn để ngăn ngừa các chỗ chặn tắc và việc ráng rặn.
 • Hãy nói chuyện với bác sĩ của quý vị về việc sử dụng những thuốc này.
 • Thông thường, thuốc nhuận tràng chỉ nên được dùng trong những đợt ngắn mà thôi.

There are three types of laxatives:

 • Bulking Agents - These increase the bulk of the stool (faeces). Drinking at least 6-8 glasses of fluid daily is essential.
 • Lubricant Laxatives - These soften the faeces and make them easier to pass.
 • Stimulant/Irritant Laxatives - These make the bowel more active in moving faeces through the bowel.

Có ba loại thuốc nhuận tràng:

 • Các Chất tạo Đống – Các chất này làm tăng đống phân. Uống ít nhất từ 6-8 ly chất lỏng mỗi ngày là việc thiết yếu.
 • Thuốc Bôi trơn – Các thuốc này làm mềm phân và khiến phân dễ ra được hơn.
 • Thuốc Kích thích/Gây Kích thích – Các thuốc này làm ruột tích cực hơn trong việc dịch chuyển phân qua ruột.

If constipation is severe or continuing, go to your Doctor.

Nếu tình trạng táo bón là trầm trọng hay luôn tiếp diễn, hãy tới Bác sĩ của quý vị.

Who can help?

The first step to improving your bowel control is to have a full continence assessment carried out by a health professional.

Ai có thể giúp được?

Bước đầu tiên để cải thiện việc chủ động được đại tiện của quý vị là có một cuộc thẩm định đầy đủ về chứng mất chủ động đại tiểu tiện do chuyên viên y tế thực hiện.

For more information

There are a range of health professionals who can help you deal with constipation.

 • Visit your GP or specialist
 • Telephone a Continence Nurse Advisor on the National Continence Helpline 1800 33 00 66
 • To use an interpreter, ring the Translating and Interpreting Service (TIS) on 13 14 50

Để biết thêm thông tin

Có nhiều chuyên viên y tế khác nhau có thể giúp quý vị giải quyết tình trạng táo bón.

 • Hãy gặp Bác sĩ Toàn khoa (GP) của quý vị hay bác sĩ chuyên khoa
 • Gọi điện thoại đến Cố vấn là Y tá chuyên về chứng Mất Chủ động Đại, Tiểu tiện, trên Đường dây Trợ giúp trên Toàn quốc về chứng Mất Chủ động Đại, Tiểu tiện (National Continence Helpline) 1800 33 00 66
 • Để dùng thông dịch viên, xin hãy gọi điện thoại đến Dịch vụ Biên dịch và Thông dịch (Translating and Interpreting Service - TIS) qua số 13 14 50
0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020