Browse and download our factsheets in Vietnamese

For more information please contact the National Continence Helpline 1800 33 00 66. If you have any English language difficulties you can contact the Helpline by using the telephone interpreter service. Call 13 14 50. At first, a person will answer the call in English, name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language, then tell them you want to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. Telephone interpreter services are provided free of charge to you. Để biết thêm thông tin, xin liên lạc Đường dây Trợ giúp trên Toàn quốc về chứng Mất Chủ động Đại, Tiểu tiện 1800 33 00 66. Nếu quý vị gặp bất kỳ trở ngại nào về Anh ngữ, xin hãy liên lạc Đường dây Trợ giúp này, bằng cách sử dụng dịch vụ thông dịch viên qua điện thoại. Hãy gọi số 13 14 50. Khi bắt đầu, một người sẽ trả lời cuộc gọi bằng tiếng Anh, hãy cho biết ngôn ngữ quý vị nói và chờ trên đường dây điện thoại. Quý vị sẽ được kết nối với một thông dịch viên nói ngôn ngữ của quý vị, sau đó hãy cho họ biết là quý vị muốn gọi đến Đường dây Trợ giúp trên Toàn quốc về chứng Mất Chủ động Đại, Tiểu tiện (National Continence Helpline) ở số 1800 33 00 66. Hãy chờ trên đường dây điện thoại để được kết nối, rồi thông dịch viên này sẽ giúp quý vị nói chuyện với cố vấn viên là y tá về chứng mất chủ động đại, tiểu tiện. Dịch vụ thông dịch viên qua điện thoại được cung cấp miễn phí đến quý vị.
0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020