Browse and download our factsheets in Polish

For some people, it is necessary to use continence products such as pads, pants, catheters, urine drainage bags or bedding protection products to manage their condition. For some people, the continence products may be needed long term. Consequently, the cost of these products becomes very expensive, putting unreasonable pressure on the household budget.

W przypadku niektórych osób, dla kontrolowania ich stanu konieczne jest stosowanie produktów kontrolowania czynności fizjologicznych, takich, jak pieluchy, majtki, katetery, torebki do odprowadzania moczu czy pokrowce na łóżka. Niektórzy ludzie mogą potrzebować produktów kontrolowania czynności fizjologicznych przez długi okres czasu. W takich przypadkach, koszt tych produktów staje się bardzo wysoki, stanowiąc ogromne obciążenie budżetu rodzinnego. 

A continence clinic or the National Continence Helpline can provide you with contact details for suppliers of continence products. They can also provide you with information about your eligibility for funding schemes, which may assist with the ongoing costs of purchasing and replacing continence products.

Klinika kontrolowania czynności fizjologicznych lub Krajowa Infolinia ds. Kontrolowania Czynności Fizjologicznych (National Continence Hotline) mogą udostępnić ci dane kontaktowe dostawców produktów kontrolowania czynności fizjologicznych. Mogą również służyć informacją na temat uprawnień do korzystania z programów finansowania, które mogą być pomocne w przypadku długoterminowej konieczności ponoszenia kosztów związanych z zakupem i wymianą produktów kontrolowania czynności fizjologicznych. 

Note: An assessment by a continence nurse advisor is recommended to ensure that you or the person you are caring for uses the most appropriate continence product, including the correct fit and application of the product.

Uwaga: Zalecane jest przeprowadzenie oceny przez pielęgniarkę wyspecjalizowaną w zagadnieniach kontrolowania czynności fizjologicznych w celu zapewnienia, by osoba, którą się opiekujesz, używała najodpowiedniejszych produktów kontrolowania czynności fizjologicznych, włączając w to właściwy rozmiar i zastosowanie produktu.

There are various funding schemes available for continence products funded by the Australian Government. These schemes have differing eligibility criteria and funding allocations, and it is important to note is that you may be eligible to apply for government funding through several schemes. Australian Government funding schemes are open to all Australian citizens who meet the eligibility criteria, regardless of which state of Australia they live in.

Dostępne są różne programy finansowania przez rząd australijski produktów kontrolowania czynności fizjologicznych. Programy te mają zróżnicowane kryteria kwalifikacyjne oraz przydziału funduszy, i dlatego ważne jest pamiętać, że może ci przysługiwać ubieganie się o fundusze rządowe z różnych programów. Programy finansowania przez rząd australijski otwarte są dla wszystkich obywateli Australii, którzy spełniają odpowiednie kryteria, bez względu na to, w jakim stanie Australii mieszkają. 

There is also a range of state/territory government funding schemes available. For more information please contact the National Continence Helpline 1800 33 00 66. If you have any English language difficulties you can contact the Helpline by using the telephone interpreter service. Call 13 14 50. At first, a person will answer the call in English, name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language, then tell them you want to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. Telephone interpreter services are provided free of charge to you.

Dostępny jest również szereg stanowych/terytorialnych rządowych programów finansowania. Po więcej informacji prosimy dzwonić do Krajowej Infolinii ds. Kontrolowania Czynności Fizjologicznych pod numer 1800 33 00 66. Jeżeli masz trudności z językiem angielskim, możesz zwrócić się o pomoc do telefonicznej służby tłumaczy dzwoniąc pod numer 13 14 50. Na telefon odpowie ci na początku osoba w języku angielskim. Podaj wówczas język, w którym rozmawiasz i nie odkładaj słuchawki. Zostaniesz połączony z tłumaczem ustnym, który rozmawia w twoim języku. Powiedz mu, że chcesz zadzwonić do Krajowej Infolinii ds. Kontrolowania Czynności Fizjologicznych (National Continence Helpline) pod numer 1800 33 00 66. Zaczekaj przy telefonie na połączenie, a tłumacz pomoże ci porozmawiać z pielęgniarką wyspecjalizowaną w zagadnieniach kontrolowania czynności fizjologicznych. Usługi tłumacza telefonicznego są dla ciebie bezpłatne. 

0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020