Browse and download our factsheets in Polish

This fact sheet explains what constipation is and suggests some ideas for improvement and tells you where to get more help.

Ten arkusz informacyjny wyjaśnia, co to są zaparcia i poddaje pewne pomysły dla ich poprawy, oraz mówi ci, gdzie można otrzymać wiecęj pomocy.

What is constipation?

Constipation is a common disorder where bowel actions ('poo' or faeces) are not easily and/or less frequently passed. Symptoms of constipation include:

 • Hard stools
 • Excessive straining
 • Being unable to pass faecal matter and/or feeling as though your bowels are not completely emptied

Co to jest zaparcie?

Zaparcie jest często spotykanym zaburzeniem, przy którym wypróżnianie się („kupa” lub kał) przychodzi z trudnością i/lub udaje się rzadziej. Do objawów zaparcia należą:

 • Twarde stolce
 • Nadmierne natężanie się
 • Niemożność oddania kału i/lub poczucie, jakby twoje jelita nie zostały całkowicie opróżnione

What does being 'Regular' mean?

 • You can 'hold on' to your bowel action until you get to the toilet
 • Once you are sitting on the toilet you can start a bowel action
 • You feel that you have emptied your bowel fully
 • Going to the toilet anywhere between 3 times a day to 3 times a week.
 • Being 'regular' can vary from person to person.

Co oznacza regularne wypróżnianie się?

 • Możesz wstrzymać się z wypróżnieniem aż dojdziesz do toalety
 • Kiedy usiądziesz na sedesie, możesz zacząć się wypróżniać
 • Masz poczucie całkowitego opróżnienia swoich jelit
 • Korzystasz z toalety od 3 razy dziennie do 3 razy na tydzień
 • Regularne wypróżnianie się może się różnić w zależności od osoby

What can cause constipation?

 • Insufficient fibre intake in the diet
 • Insufficient daily fluid intake
 • Insufficient exercise
 • Prescription and/or over-the-counter pain relief medications or chronic health conditions
 • Pregnancy and childbirth
 • Bowel disorders and/or damage that require further medical investigation
 • Prolapse - a sagging and/or collapsing of internal organs which interferes with bladder and bowel control

Co może spowodować zaparcie?

 • Niedostateczne pobieranie błonnika w diecie
 • Niedostateczne pobieranie płynów dziennie
 • Niewystarczająca ilość ruchu
 • Leki przeciwbólowe na receptę i bez recepty, lub przewlekłe choroby
 • Ciąża i urodzenie dziecka
 • Zaburzenia jelitowe i/lub uszkodzenie, które wymaga dalszych badań lekarskich
 • Wypadnięcie – tj. opadnięcie i/lub zapadnięcie się wewnętrznych organów, co zakłóca kontrolę nad oddawaniem moczu i wypróżnianiem się

What should your 'poo' look like?

Your poo should be light or dark brown, sausage-shaped, soft but firm, easy to pass and with minimal odour. Aim to have a type 3 or type 4 bowel action.

Jak powinna wyglądać twoja “kupa”?

Twoja „kupa” powinna być jasno- lub ciemnobrązowa, w kształcie kiełbasy, miękka, ale zwarta, łatwa do oddania i o minimalnym odorze. Staraj się oddawać kał typu 3 lub 4.

Common Bowel Problems

Faecal Impaction - When constipation causes faeces to pack the intestine (digestive tract) so tightly that your normal pushing action in the toilet is not strong enough to push the faeces out.

Faecal Incontinence (sometimes referred to as 'soiling') - This is the accidental loss of liquid or solid faeces. This can be due to the bowel (which stores the faeces) being too full, but this may be only one of the causes. Uncontrolled flatus ('wind') is often considered evidence of faecal incontinence.

Haemorrhoids (sometimes referred to as 'piles') - This can be the result of straining to have a bowel movement. This strain (similar to heavy lifting) can damage the rectum's veins. This can cause bleeding, soreness and itching.

Rectal Prolapse - This occurs when long-term straining causes a small amount of bowel lining to push out from the anus, which is a ring of muscle that opens and closes when we pass a bowel motion.

Często spotykane problemy jelitowe

Zablokowanie kałowe – Kiedy zaparcie powoduje napchanie jelita (przewodu pokarmowego) tak mocno, że twoje normalne natężanie się w toalecie nie jest wystarczająco silne, by wypchnąć kał na zewnątrz.

Nietrzymanie Kału (czasami określane, jako “zabrudzenie”) – Jest to niezamierzona utrata płynnego lub zbitego kału. Może to być wynikiem zbyt pełnego jelita grubego, (które przechowuje kał), ale może też być tylko jedną z przyczyn. Niekontrolowane gazy („wiatry”) są często uważane za dowód nietrzymania kału.

Hemoroidy (czasem określane, jako żylaki odbytu) – Mogą być one wynikiem natężania się, by się wypróżnić. To natężanie się (podobne do podnoszenia ciężarów) może uszkodzić żyły odbytnicy. Może to spowodować krwawienie, ból i swędzenie.

Wypadnięcie odbytnicze – Zdarza się ono, kiedy długoterminowe natężanie się powoduje że mała część wyściółki jelita jest wypchnięta z odbytu, który jest pierścieniem mięśniowym i który się otwiera i zamyka, kiedy się wypróżniamy. 

How constipation affects bladder control

Constipation can cause accidential leakage from your bladder. An overfull bowel will cut down the volume of urine your bladder can hold and you will feel the need to go to the toilet often and in a hurry.

normal vs constipated diagram in english

Jak zaparcie wpływa na kontrolę pęcherza

Zaparcie może spowodować niezamierzony wyciek z pęcherza moczowego. Przepełnione jelito spowoduje zmniejszenie ilości moczu, jaką twój pęcherz może utrzymać, i wówczas odczuwać będziesz potrzebę chodzenia do toalety często i w pośpiechu.

Here are five ways to keep your bladder and bowel healthy and prevent constipation:

Eat well to keep your bowels regular and to have a healthy body weight

Eat a healthy diet high in fibre (at least 30g per day).

Drink well to prevent constipation and bladder irritation

Drink 1.5 -2 Litres(6-8 glasses) of fluid each day unless advised otherwise by your doctor. Fluid is water, fruit juice, tea, coffee, milk, soup, jellies and icecream.

Exercise daily to prevent constipation and keep a healthy body weight

Keep your pelvic floor strong for good bladder and bowel control

Request a pelvic floor muscle exercise leaflet by calling the National Continence Helpline 1800 33 00 66.

Toileting habits - Go to the toilet as soon as you need to and empty your bowel fully. Remember to relax.

Oto pięć sposobów utrzymania w zdrowiu swojego jelita i zapobiegania zaparciom:

Dobrze się odżywiaj, by zapewnić regularne funkcjonowanie jelit i zdrową wagę ciała

Jedz zdrowe pożywienie, bogate w błonnik (co najmniej 30g dziennie)

Pij dużo płynów, by zapobiec zaparciu i podrażnieniu pęcherza

Pij 1,5-2 litry (6-8 szklanek) płynu każdego dnia, o ile lekarz nie zalecił inaczej. Płynami są woda, sok owocowy, herbata, kawa, mleko, zupa, galaretki i lody.

Codziennie zażywaj ruchu, by zapobiec zaparciu, oraz zachować zdrową wagę ciała

Utrzymuj silne mięśnie dna miednicy dla dobrej kontroli pęcherza i jelit

Poproś o ulotkę dotyczącą ćwiczeń na mięśnie dna miednicy, dzwoniąc do National Continence Helpline pod numer 1800 33 00 66.

Zwyczaje korzystania z toalety – idź do toalety, jak tylko odczujesz potrzebę i całkowicie się wypróżnij. Pamiętaj, żeby się rozluźnić.

Check your toileting postion:

 • Your knees should be raised slightly above the level of your hips
 • A small footstool might be needed to get you into the best position
 • See the diagram below for further help

Sprawdź swoją pozycję w toalecie:

 • Kolana powinny być uniesione nieco ponad poziom twoich bioder
 • Może ci być potrzebny mały podnóżek, by zapewnić ci najlepszą pozycję
 • Przyjrzyj się poniższemu, pomocnemu rysunkowi

Laxatives

 • Laxatives are medicines that will help loosen the bowel motion to prevent blockages and straining.
 • Talk to your doctor about using these.
 • Generally, laxatives should only be taken for short periods of time.

Środki przeczyszczające

 • Środki przeczyszczające są lekami, które pozwalają ci rozluźnić stolec w celu uniknięcia blokad i natężęń.
 • Porozmawiaj ze swoim lekarzem na temat ich stosowania.
 • Generalnie, środki przeczyszczające powinny być brane tylko przez krótki okres czasu.

There are three types of laxatives:

 • Bulking Agents - These increase the bulk of the stool (faeces). Drinking at least 6-8 glasses of fluid daily is essential.
 • Lubricant Laxatives - These soften the faeces and make them easier to pass.
 • Stimulant/Irritant Laxatives - These make the bowel more active in moving faeces through the bowel.

Istnieją trzy typy środków przeczyszczających:

 • Substancje wypełniające ‐ Zwiększają one rozmiar stolca (kału). Picie co najmniej 6-8 szklanek płynu dziennie jest przy tym konieczne.
 • Poślizgowe środki przeczyszczające ‐ Zmiękczają one kał, ułatwiając jego oddanie.
 • Pobudzające/podrażniające środki przeczyszczające ‐ Pobudzają one aktywność jelit w przesuwaniu kału przez jelita.

If constipation is severe or continuing, go to your Doctor.

Jeżeli zaparcie jest poważne i przewlekłe, udaj się do swojego lekarza.

Who can help?

The first step to improving your bowel control is to have a full continence assessment carried out by a health professional.

Kto może pomóc?

Pierwszym krokiem dla poprawienia kontroli jelit jest poddanie się pełnej ocenie wstrzemięźliwości przeprowadzonej przez specjalistę.

For more information

There are a range of health professionals who can help you deal with constipation.

 • Visit your GP or specialist
 • Telephone a Continence Nurse Advisor on the National Continence Helpline 1800 33 00 66
 • To use an interpreter, ring the Translating and Interpreting Service (TIS) on 13 14 50

W celu uzyskania dodatkowych informacji

Istnieje szereg pracowników służby zdrowia, którzy mogą ci pomóc radzić sobie z zaparciami.

 • Odwiedź swojego lekarza lub specjalistę
 • Zadzwoń do Continence Nurse Advisor pod numer telefonu National Continence Helpline 1800 33 00 66
 • By skorzystać z tłumacza, zadzwoń do Telefonicznej Służby Tłumaczy (TIS) pod numer 13 14 50
0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020