Browse and download our factsheets in Filipino

Ang kawalan ng kontrol sa pag-ihi at pagdumi (incontinence) ay hindi gusto at hindi sinasadyang pagtulo ng ihi o dumi. Naaapektuhan ng kawalan ng kontrol sa pag-ihi at pagdumi ang mga tao mula sa iba’t-ibang kultura, ngunit hindi ito normal. Ang magandang balita ay nagagamot ito, at sa maraming mga kaso ay gumagaling. Sa pahinang ito makakakuha kayo ng impormasyong isinalin sa Pilipino para matulungan kayong malaman ang tungkol sa mabubuting gawi ng pantog at bituka. Ang mga Fact sheets ay isinalin sa inyong wika. Kung mas gusto ninyong makinig sa impormasyon, i-click ang audio buttons.

Incontinence is the unwanted and involuntary leakage of urine or faeces. It affects people from all cultures and it is not normal. The good news is incontinence can be treated, and in many cases cured. On this page you'll find information translated in Filipino to help you learn more about healthy bladder and bowel habits. Fact sheets are translated in your language. If you would prefer to listen to the information, click on the audio buttons.

audio

Aila Lenard

"Ang Kawalan ng Kontrol sa Pag-ihi at Pag-dumi (Incontinence) ay maaaring isang problemang  nakakahiya, ngunit 1 sa 4 tao sa Australia ay dumaranas nito. Hindi ka nag-iisa. May makukuhang tulong. Makipag-usap sa iyong doktor o tawagan ang National Continence Helpline sa 1800 33 00 66."

"Incontinence can be an embarrassing problem, yet 1 in 4 people living in Australia experience it. You are not alone. Help is available. Speak to your doctor or call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66."

 

0

Last Updated: Thu 24, Jun 2021
Last Reviewed: Sun 29, Mar 2020