Browse and download our factsheets in Filipino

For more information please contact the National Continence Helpline 1800 33 00 66. If you have any English language difficulties you can contact the Helpline by using the telephone interpreter service. Call 13 14 50. At first, a person will answer the call in English, name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language, then tell them you want to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. Telephone interpreter services are provided free of charge to you. Para sa karagdamang impormasyon kontakin ang National Continence Helpline sa 1800 33 00 66. Kung nahihirapan kayo sa wikang Ingles maaari ninyong kontakin ang Helpline gamit ang telephone interpreter service. Tawagan ang 13 14 50. Sa umpisa, ang tawag ay sasagutin sa Ingles, sabihin kung ano inyong wika at maghintay sa telepono. Ikokonekta kayo sa isang interpreter na nagsasalita ng inyong wika, saka sabihin sa kanila na gusto ninyong tawagan ang National Continence Helpline sa 1800 33 00 66. Maghintay sa telepono para maikonekta at tutulungan kayo ng interpreter na makipag-usap sa isang continence nurse advisor. Ang Telephone interpreter services ay ipinagkakaloob sa inyo nang walang bayad. 
   
0

Last Updated: Thu 07, Jul 2022
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020