Browse and download our factsheets in Dutch

For some people, it is necessary to use continence products such as pads, pants, catheters, urine drainage bags or bedding protection products to manage their condition. For some people, the continence products may be needed long term. Consequently, the cost of these products becomes very expensive, putting unreasonable pressure on the household budget.

Voor sommige mensen is het in hun situatie nodig om incontinentieproducten te gebruiken zoals verbanden, luiers, catheters, urine afvoerende zakken of producten om het beddengoed te beschermen. Sommige mensen moeten deze incontinentieproducten langdurig gebruiken. De kosten van deze producten worden dus erg hoog, waardoor het huishoudensbudget onder onredelijke druk komt te staan.

A continence clinic or the National Continence Helpline can provide you with contact details for suppliers of continence products. They can also provide you with information about your eligibility for funding schemes, which may assist with the ongoing costs of purchasing and replacing continence products.

Een incontinentiekliniek van de National Continence Helpline kan u contactgegevens verstrekken van leveranciers van incontinentieproducten. Ook kunnen ze u informatie geven over of u in aanmerking komt voor een vergoedingsregeling, waarmee u geholpen wordt bij de voortdurende kosten van aanschaf en vervanging van incontinentieproducten.

Note: An assessment by a continence nurse advisor is recommended to ensure that you or the person you are caring for uses the most appropriate continence product, including the correct fit and application of the product.

Opmerking: Een beoordeling door een deskundige incontinentieverpleegkundige wordt aanbevolen om te zorgen dat u of de persoon die u verzorgt het meest geschikte incontinentieproduct gebruikt, inclusief de juiste pasvorm en toepassing van het product. 

There are various funding schemes available for continence products funded by the Australian Government. These schemes have differing eligibility criteria and funding allocations, and it is important to note is that you may be eligible to apply for government funding through several schemes. Australian Government funding schemes are open to all Australian citizens who meet the eligibility criteria, regardless of which state of Australia they live in.

Er zijn diverse vergoedingsregelingen beschikbaar voor incontinentieproducten die gefinancierd worden door de Australische overheid. Deze regelingen hebben verschillende criteria om in aanmerking te komen en regels voor toewijzing, en het is belangrijk om te weten dat u via verschillende regelingen in aanmerking kunt komen om overheidsvergoeding aan te vragen. Vergoedingsregelingen van de Australische overheid zijn toegankelijk voor alle Australische burgers die voldoen aan de criteria om in aanmerking te komen, ongeacht in welke staat van Australië ze wonen.

There is also a range of state/territory government funding schemes available. For more information please contact the National Continence Helpline 1800 33 00 66. If you have any English language difficulties you can contact the Helpline by using the telephone interpreter service. Call 13 14 50. At first, a person will answer the call in English, name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language, then tell them you want to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. Telephone interpreter services are provided free of charge to you.

Er zijn ook een aantal vergoedingsregelingen beschikbaar van de staats/territorium overheid. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de National Continence Helpline op 1800 33 00 66. Als u moeite hebt met de Engelse taal kunt u contact opnemen met de Helpline door de telefonische tolkdienst te gebruiken. Bel 13 14 50. Eerst zal iemand uw telefoontje in het Engels beantwoorden, waarna u de taal zegt die u spreekt en even blijft hangen. U wordt doorverbonden met een tolk die uw taal spreekt, waarna u hen vertelt dat u de National Continence Helpline wil bellen op 1800 33 00 66. Wacht totdat u doorverbonden bent waarna de tolk u zal helpen bij het gesprek met de deskundige incontinentieverpleegkundige. De telefonische tolkdienst is gratis. 

0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020