Browse and download our factsheets in Dutch

Three out of four people who have bowel or bladder control problems can be cured or helped to better manage their problem.

Drie van de vier mensen die beheersingsproblemen hebben met de blaas of de darmen kunnen genezen worden of geholpen worden met een betere beheersing van hun probleem.

What are continence products?

Continence products are used to manage the symptoms of poor bladder and bowel control. They may be used short term to help you while being treated or long term if the poor bladder and bowel control can’t be cured.

Continence advisors know about the broad range of products that can help manage bladder or bowel control problems. They can help you choose a product that will give you protection and confidence in your everyday life.

Your doctor or continence advisor can look for the cause of your problem and offer you some treatment. If you do nothing and just use pads or other continence products without trying treatment, your problem could get worse.

Wat zijn incontinentieproducten?

Incontinentieproducten worden gebruikt om de symptomen van slechte controle over de blaas en darmen te beheersen. Ze kunnen voor korte tijd gebruikt worden om te helpen tijdens de behandeling of langdurig als de slechte blaasbeheersing niet genezen kan worden.

Incontinentieadviseurs hebben verstand van het brede scala van producten dat kan helpen om controleproblemen van blaas of darmen te beheersen. Ze kunnen u helpen een product te kiezen dat u bescherming biedt en vertrouwen geeft in uw dagelijkse leven.

Uw dokter of incontinentieadviseur kan zoeken naar de oorzaak van het probleem en u een behandeling voorstellen. Als u niets doet en gewoon verband of andere incontinentieproducten blijft gebruiken zonder een behandeling te proberen, dan zou uw probleem erger kunnen worden.

What types of continence products are there?

Absorbent pads and pants

Pads and pants come in a range of sizes and how much urine they can absorb. Some pads are meant to be used one time only, and then be thrown out. Some other pads and pants can be washed and used many times. You can get special mesh/net pants that keep the pads from slipping. Some pads have ‘sticky’ strips which will stick to the pants to keep the pad in place.

Absorbent bed sheets and chair covers

In these products, the top layer that sits closest to the skin lets the urine through, but stays dry while the lower layers soak up urine. They are not meant to be used at the same time as disposable pads, as they work best when the skin is in direct contact with the sheet.

Penile sheaths / external catheters

Penile sheaths are made of silicone and are mostly self adhesive and lined with non-latex glue which sticks to the penis. The other, open end of the sheath is joined to a leg bag where urine can drain.

If the man is mobile, a leg bag can be used which is hidden under his clothes. The sheath can be joined to a two litre bag for overnight drainage. Skin reactions can be seen through the clear silicone as soon as they occur. Bags which connect to the sheath should always have wide bore tubing to let the urine flow into the bag with no backflow into the sheath which could cause it to come loose. Bags worn on the leg should be firmly fixed to the thigh or lower leg with the straps that come with the bag and emptied before they get heavy enough to pull off the sheath.

Other products to help toileting

Bedpans and urinals (male and female type) can be used if you are confined to bed. Commode chairs placed by the bed at night can help if you cannot walk to the toilet. Raised toilet seats and chairs that can be moved over the toilet can also help if you have trouble sitting on low toilets.

Welke incontinentieproducten zijn er?

Absorberende verbanden en luiers

Verbanden en luiers zijn verkrijgbaar in vele maten en kunnen verschillende hoeveelheden urine absorberen. Sommige verbanden zijn bestemd om maar één keer gedragen te worden, om vervolgens weggegooid te worden. Andere verbanden en luiers kunnen vele keren gebruikt worden na gewassen te zijn. U kunt speciale stretchbroekjes krijgen die voorkomen dat de verbanden verschuiven. Sommige verbanden worden met behulp van klittenband op hun plaats in de broek gehouden.

Absorberende lakens en stoelovertrekken

Bij deze producten laat de bovenste laag die het dichtst bij de huid zit de urine door, en blijft deze droog terwijl de onderste lagen de urine opzuigen. Ze moeten niet samen met wegwerpverbanden gebruikt worden, omdat ze het best werken wanneer de huid rechtstreeks contact met het laken heeft.

Penishulzen/externe katheters

Penishulzen zijn van silicone gemaakt en zijn meestal zelfklevend en vanbinnen bekleed met latexvrije lijm die aan de penis plakt. Het andere, open uiteinde van de huls is aangesloten op een zak aan het been waar de urine in kan stromen.

Als de man mobiel is, kan een zak aan het been gebruikt worden die onder de kleren verstopt is. De huls kan aangesloten worden op een tweeliterzak voor gebruik ‘s nachts. Reacties van de huid kunnen direct opgemerkt worden omdat het silicone doorzichtig is. Zakken die op de huls worden aangesloten moeten altijd voorzien zijn van slangen met voldoende diameter zodat wanneer de urine naar de zak loopt, er geen terugstroming naar de huls ontstaat waardoor deze los zou kunnen laten. Zakken die op het been gedragen worden, moeten stevig aan de dij of het onderbeen bevestigd worden met de bijbehorende banden en ze moeten geleegd worden voordat ze zo zwaar worden dat ze de huls lostrekken.

Andere producten om te helpen bij het naar de wc gaan

Ondersteken en urinalen (mannelijk en vrouwelijk type) kunnen gebruikt worden als u het bed moet houden. Bij het bed geplaatste draagbare toiletstoelen kunnen ’s nachts helpen als u niet naar de wc kunt lopen. Een verhoogde toiletbril en een stoel die boven de toiletpot kan worden geplaatst kunnen helpen als u moeite heeft met het zitten op lage wc’s.

What should you think about when choosing a continence product?

The best product is one that works well, is comfortable and helps you to have a normal life. When choosing a continence product, you should think about:

1. Your individual bowel or bladder control problem

Your choice of product will depend upon your own control needs at any one time. Choose a pad that will hold how much urine you might pass and change it as soon as it is wet. This is better for you and cheaper than leaving a large pad in place for many hours. Wearing pads damp with urine or bowel motions can cause skin rashes or bladder infections. Also, any smell can be cut down if the pad is changed as soon as it is wet or soiled and the skin rinsed and dried before a new pad is used. Choose a pad that does not have a coloured plastic cover which can show through light coloured clothes or make a noise when you move.

2. Your personal lifestyle

Personal needs for work, home and your social life should also guide your choice of products. Continence advisors can help with advice on special products to use when you play sport or travel long distances.

3. Your mobility

The vast range of products means that you need to think about your habits and abilities to choose the best product for your problem. Such things as how easily you can get to the toilet or how easy you find changing pads can help to guide the right choice of product for you. There are many types of products, and one will be just right for you.

4. Supply of products

Some continence products can be bought in supermarkets and chemists, while others may be more easily bought from specialist medical suppliers. You might need expert help to choose the right one for you. Contact the National Continence Helpline (Freecall 1800 33 00 66) who provide you with advice or can put you in touch with a continence advisor in your area.

5. Disposal

Most disposable products can be thrown away in normal household rubbish. Continence products should NEVER be flushed down the toilet.

6. Washing guidelines

Reusable products should tell you how to wash them on the package when you buy them. Don’t buy reusable products if you don’t have a washing machine and dryer, or an outside clothes line which is easy for you to reach. Due to their absorbency they take longer to dry than normal underclothes and sheets, so ask for a sample to try first.

Waaraan moet u denken als u een incontinentieproduct kiest?

Het optimale product werkt goed, is comfortabel en helpt u een normaal leven te leiden. Als u een incontinentieproduct uitzoekt, moet u denken aan:

1. Uw specifieke probleem met darm- of blaasbeheersing

Uw productkeuze hangt af van de eigen behoeften van het moment. Kies een verband dat de hoeveelheid urine kan opvangen die u mogelijk produceert en verschoon het zodra het nat wordt. Dit is beter voor u en goedkoper dan vele uren een te groot verband dragen. Het dragen van verbanden die vochtig zijn van de urine of ontlasting kan huiduitslag of blaasontsteking veroorzaken. De geur kan ook verminderen als het verband direct verschoond wordt als het nat of vuil is, en als de huid afgespoeld en afgedroogd wordt voordat een nieuw verband wordt aangebracht. Kies geen verband dat een gekleurde plastic buitenbekleding heeft en zichtbaar kan zijn onder licht gekleurde kleding, of dat bij beweging geluid produceert.

2. Uw eigen levensstijl

Uw eigen behoeften voor werk, thuis en voor het uitgaansleven moeten ook betrokken worden bij de keuze van het product. Incontinentieadviseurs kunnen u adviseren over speciale producten voor gebruik tijdens het sporten of bij het maken van lange reizen.

3. Uw mobiliteit

Het bestaan van het brede scala van producten betekent dat u na moet denken over uw gewoonten en capaciteiten bij het kiezen wat het beste product voor uw probleem is. Zaken zoals hoe gemakkelijk u naar de wc kunt gaan of hoe gemakkelijk u de verbanden kunt verschonen kunnen u in de juiste richting helpen bij de keuze van een product. Er zijn veel soorten producten en er is er één dat precies voor u geschikt is.

4. Verkrijgbaarheid van producten

Bepaalde incontinentieproducten kunnen in de supermarkt en bij de drogist of apotheek gekocht worden, terwijl andere gemakkelijker gekocht kunnen worden bij winkels gespecialiseerd in medische artikelen. Neem contact op met de National Continence Helpline (gratis nummer 1800 33 00 66) die u zal adviseren of u in contact kan brengen met een incontinentieadviseur in uw omgeving.

5. Afvoer

De meeste wegwerpproducten kunnen met het normale huisafval verwijderd worden. U moet incontinentieproducten NOOIT doortrekken in het toilet.

6. Richtlijnen voor het wassen

Op de verpakking van herbruikbare producten staan instructies voor het wassen. Koop geen herbruikbare producten als u geen wasmachine en droger heeft, of een waslijn buiten waar u gemakkelijk bij kunt. Vanwege het absorberend vermogen duurt het langer om te drogen dan normaal ondergoed en lakens, dus vraag eerst om een proefmodel om het uit te proberen.

Who pays for continence products?

Continence products can be costly and in most cases you will need to pay for them yourself.

If you have permanent and severe incontinence, and meet other eligibility criteria, the national Continence Aids Payment Scheme can assist you to meet some of the costs of continence products.

The Department of Veterans’ Affairs also manages the Rehabilitation Appliances Program which you may access if you hold a Gold Card or eligible White Card.

Also, some state and territory governments provide services to support people affected by incontinence, including providing continence products. These services vary between states, and may include client assessment, education and support.

In most cases you will need to seek help from a health professional such as your doctor or continence nurse to access these services.

If you contact the National Continence Helpline you can get advice about the continence services that may be available for you.

Wie betaalt de incontinentieproducten?

Incontinentieproducten kunnen duur zijn en in de meeste gevallen moet u ze zelf betalen.

Als u een blijvende en ernstige incontinentie heeft en aan andere criteria voldoet, dan kan het nationale Continence Aids Payment Scheme u helpen door tegemoet te komen in de kosten van incontinentieproducten.

Het Department of Veteran’s Affairs beheert ook het Rehabilitation Appliances Program en u heeft daar toegang toe als u een Gold Card of een in aanmerking komende White Card heeft.

Sommige overheden van staten en territoria geven dienstverlening om mensen te helpen die gehinderd worden door incontinentie, waaronder de verstrekking van incontinentieproducten. De dienstverlening verschilt van staat tot staat en kan een evaluatie, onderricht en ondersteuning van de cliënt inhouden.

In de meeste gevallen moet u de hulp vragen van een medisch deskundige zoals uw huisarts of incontinentieverpleegkundige om toegang tot deze diensten te krijgen.

Als u contact opneemt met de National Continence Helpline kunt u advies krijgen over de incontinentiehulp die u ter beschikking staat.

Seek help

Qualified nurses are available if you call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66* (Monday to Friday, between 8.00am to 8.00pm Australian Eastern Standard Time) for free:

  • Information;
  • Advice; and
  • Leaflets.

If you have difficulty speaking or understanding English you can access the Helpline through the free Telephone Interpreter Service on 13 14 50. The phone will be answered in English, so please name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language. Tell the interpreter you wish to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. All calls are confidential.

* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

Vraag om hulp

Gediplomeerde verpleegkundigen staan tot uw dienst als u de National Continence Helpline belt op 1800 33 00 66* (maandag t/m vrijdag van 8 uur ‘s ochtends tot 8 uur ‘s avonds Australian Eastern Standard Time) voor gratis:

  • Informatie;
  • Advies; en
  • Folders.

Als u moeite hebt met de Engelse taal kunt u contact opnemen met de Helpline door de telefonische tolkdienst te gebruiken. Bel 13 14 50. Eerst zal iemand uw telefoontje in het Engels beantwoorden, waarna u de taal zegt die u spreekt en even blijft hangen. U wordt doorverbonden met een tolk die uw taal spreekt, waarna u hen vertelt dat u de National Continence Helpline wil bellen op 1800 33 00 66. Wacht totdat u doorverbonden bent waarna de tolk u zal helpen bij het gesprek met de deskundige incontinentieverpleegkundige. Alle gesprekken zijn vertrouwelijk.

* Voor binnenkomende gesprekken met een mobiel geldt het normale tarief.

0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020