Browse and download our factsheets in Croatian

Good bladder habits can help improve bladder control

You need good bladder habits for a healthy life.

Poor bladder habits can lead to poor bladder control, and even wetting yourself. Here are some easy steps that everyone can take to keep a healthy bladder.

Dobre Navike Mokrenja Mogu Pomoći U Poboljšanju Kontrole Mjehura

Dobre navike mokrenja potrebne su vam za zdrav život.

Loše navike mokrenja mogu dovesti do oslabljene kontrole mjehura pa i do popuštanja mjehura. Ovdje je navedeno nekoliko jednostavnih koraka koje svatko može poduzeti za održavanje zdravog mjehura.

Hints to keep your bladder healthy

Step 1 – Use good toilet habits

 • It is normal to go to the toilet 4 to 8 times a day and no more than twice a night.
 • Don’t get into the habit of going to the toilet “just in case.” Try to go to the toilet only when your bladder is full and you need to go. (Going to the toilet before you go to bed is fine).
 • Take your time so that your bladder can empty. If you rush, and do not empty your bladder fully, over time, you could get a bladder infection.
 • Women should sit to go to the toilet. Do not hover over the toilet seat.

Savjeti Kako Održati Zdrav Mokraćni Mjehur

1. korak – Dobre navike odlaska na zahod

 • Normalno je odlaziti na zahod 4 do 8 puta dnevno i ne više od dva puta noću.
 • Nemojte steći naviku odlaziti na zahod “za svaki slučaj.” Nastojite ići na zahod samo kada vam je mjehur pun i tjera vas na zahod. (Možete otići na zahod prije odlaska na spavanje).
 • Nemojte se žuriti kako bi se mjehur mogao potpuno isprazniti. Ako se žurite i ne ispraznite potpuno mjehur, vremenom može doći do infekcije mjehura.
 • Žene trebaju sjesti na zahod. Nemojte čučnuti iznad daske.

Step 2 – Keep good bowel habits

 • Eat lots of fruits and vegetables and stay active to keep your bowels regular.
 • Do not strain when using your bowels as this can weaken your pelvic floor muscles (the muscles that help your bladder and bowel control).

2. korak – Uredno obavljajte veliku nuždu

 • Jedite dosta voća i povrća i budite aktivni kako biste redovito imali stolicu.
 • Nemojte se naprezati kada imate stolicu jer to može oslabiti mišiće dna zdjelice (mišiće koji pomažu kontroli mokraćnog mjehura i crijeva).

Step 3 – Drink plenty of water

 • Drink 1.5 - 2 litres of fluid each day unless your doctor says this is not okay.
 • Cut down on how much caffeine and alcohol you drink. These may upset your bladder. Do not drink too much coffee, tea or cola. Instant coffee has less caffeine than brewed coffee. Tea has less caffeine than coffee.

3. korak – Pijte puno vode

 • Pijte 1.5 – 2 litre tekućine svaki dan osim ako vam liječnik kaže da to nije u redu.
 • Smanjite količinu kafeina i alkohola jer to iritira mjehur. Nemojte piti previše kave, čaja ili coca-cole. U instant kavi ima manje kafeina nego u kuhanoj kavi. U čaju ima manje kafeina nego u kavi.

Step 4 – Look after your pelvic floor muscles

 • Keep your pelvic floor muscles strong with pelvic floor muscle training.
 • You can get a Pelvic Floor Muscle Training leaflet for Men, or for Women.
 • See your doctor, physiotherapist or continence nurse to check that you are training your muscles the right way.

4. korak – Čuvajte mišiće dna zdjelice

 • Vježbanjem zdjeličnih mišića održavajte ih u dobrom stanju.
 • Možete dobiti brošuru o vježbama za mišiće dna zdjelice za muškarce ili za žene.
 • Javite se svom liječniku, fizioterapeutu ili medicinskoj sestri za inkontinenciju i provjerite vježbate li te mišiće pravilno.

Step 5 – Seek help from your doctor, physiotherapist or continence nurse if you:

 • wet yourself, even a few drops, when you cough, sneeze, laugh, stand, lift or do sports or other activity;
 • have an urgent need to pass urine, have a strong feeling of not being able to hold on, or often don’t get to the toilet in time;
 • pass small amounts of urine, often and regularly. That is more than 8 times per day in small amounts (less than about what a tea cup holds);
 • have to get up more than twice in the night to pass urine;
 • wet the bed over the age of five years;
 • have trouble starting your stream of urine, or have a stream that stops and starts instead of a smooth flow;
 • strain to pass urine;
 • feel that your bladder is not empty when you have passed urine;
 • have burning or pain while passing urine;
 • have to give up things you enjoy like walking, aerobics or dancing because of poor bladder or bowel control; or
 • have any change in your regular bladder habits that you are worried about.

5. korak – Potražite pomoć liječnika, fizioterapeuta ili medicinske sestre ukoliko:

 • vam mjehur nehotično propusti, čak i nekoliko kapi, kada se zakašljete, kihnete, nasmijete, ustanete, podignete nešto ili se bavite sportom ili nekom drugom aktivnošću;
 • imate naglu potrebu za mokrenjem, imate jak osjećaj kako ne možete zadržati mokraću ili često ne stignete do zahoda na vrijeme;
 • često i stalno mokrite po malo. To je više od 8 puta dnevno u malim količinama (manje od količine jedne šalice);
 • morate ustati više od dva puta po noći i mokriti;
 • pomokrite se u krevet nakon dobi od pet godina;
 • imate problem početi mokriti ili mokrite na prekide umjesto u ravnomjernom mlazu;
 • naprežete se kako biste se pomokrili;
 • imate osjećaj da vam mjehur nije ispražnjen nakon mokrenja;
 • imate osjećaj peckanja ili boli prilikom mokrenja;
 • morate se odreći stvari koje volite, kao što je hodanje, aerobik ili plesanje zbog slabe kontrole mjehura ili crijeva; ili
 • imate promjenu u redovitim navikama mjehura koja vas zabrinjava.

Seek Help

Qualified nurses are available if you call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66* (Monday to Friday, between 8.00am to 8.00pm Australian Eastern Standard Time) for free:

 • Information;
 • Advice; and
 • Leaflets.

If you have difficulty speaking or understanding English you can access the Helpline through the free Telephone Interpreter Service on 13 14 50. The phone will be answered in English, so please name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language. Tell the interpreter you wish to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. All calls are confidential.

* Calls from mobile telephones are charged at applicable rates.

Potražite Pomoć

Dostupne su vam stručne medicinske sestre ako nazovete Nacionalnu liniju za pomoć zbog inkontinencije na 1800 33 00 66* (od ponedjeljka do petka, između 8.00h i 20.00h po standardnom istočnom australskom vremenu) za besplatne:

 • Informacije;
 • Savjete; i
 • Brošure.

Ako imate problema u razgovoru ili razumijevanju engleskog jezika, možete nazvati Liniju za pomoć (Helpline) putem besplatne Telefonske službe tumača na 13 14 50. Na poziv ćete dobit odgovor na engleskom jeziku, pa recite jezik koji govorite i čekajte na liniji. Bit ćete spojeni s tumačem koji govori vaš jezik. Recite tumaču da želite razgovarati s National Continence Helpline na 1800 33 00 66. Pričekajte na liniji da budete spojeni i tumač će vam pomoći u razgovoru s medicinskom sestrom, savjetnikom za inkontinenciju. Svi razgovori su povjerljivi.

* Pozivi s mobitela naplaćuju se po važećim cijenama.

0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020