Browse and download our factsheets in Croatian

For some people, it is necessary to use continence products such as pads, pants, catheters, urine drainage bags or bedding protection products to manage their condition. For some people, the continence products may be needed long term. Consequently, the cost of these products becomes very expensive, putting unreasonable pressure on the household budget.

Nekim ljudima je potrebno koristiti proizvode za inkontinenciju, npr. uloške, gaćice, katetere, vrećice za drenažu urina ili upijajuće plahte za zaštitu kreveta zbog problema koje imaju s inkontinencijom. Nekim ljudima su proizvodi za inkontinenciju potrebni dugoročno. Zbog toga, troškovi nabavke tih proizvoda postaju previsoki, što suviše opterećuje kućni budžet.

A continence clinic or the National Continence Helpline can provide you with contact details for suppliers of continence products. They can also provide you with information about your eligibility for funding schemes, which may assist with the ongoing costs of purchasing and replacing continence products.

Klinika za inkontinenciju ili Nacionalna linija za pomoć kod inkontinencije može vam dati podatke o dobavljačima proizvoda za inkontinenciju. Od njih možete dobiti i informacije o tome imate li pravo na program financiranja, koji vam može pomoći u tekućim troškovima kupovine i zamjene proizvoda za inkontinenciju. 

Note: An assessment by a continence nurse advisor is recommended to ensure that you or the person you are caring for uses the most appropriate continence product, including the correct fit and application of the product.

Napomena: Preporučuje se da medicinska sestra koja je savjetnik za inkontinenciju izvrši procjenu kako bi se osiguralo da vi ili osoba o kojoj skrbite koristi najprikladnije proizvode za inkontinenciju, koji su prave veličine i svrsishodnosti. 

There are various funding schemes available for continence products funded by the Australian Government. These schemes have differing eligibility criteria and funding allocations, and it is important to note is that you may be eligible to apply for government funding through several schemes. Australian Government funding schemes are open to all Australian citizens who meet the eligibility criteria, regardless of which state of Australia they live in.

Na raspolaganju su razni programi dodjele sredstava za proizvode za inkontinenciju koje financira Vlada Australije. Ovi programi imaju različite kriterije i načine dodjeljivanja financijskih sredstava, a važno je imati na umu da možda imate pravo podnijeti zahtjev za dodjelu državnih financijskih sredstava putem više programa. Programi financiranja Vlade Australije otvoreni su svim australskim državljanima koji ispunjavaju uvjete kriterija, bez obzira u kojoj australskoj državi žive. 

There is also a range of state/territory government funding schemes available. For more information please contact the National Continence Helpline 1800 33 00 66. If you have any English language difficulties you can contact the Helpline by using the telephone interpreter service. Call 13 14 50. At first, a person will answer the call in English, name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language, then tell them you want to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. Telephone interpreter services are provided free of charge to you.

Tu je i niz programa državnih/teritorijalnih vlada. Za više informacija molimo kontaktirajte National Continence Helpline 1800 33 00 66. Ako imate poteškoća s engleskim jezikom, ovu službu možete nazvati putem telefonske službe tumača. Nazovite 13 14 50. Najprije će se javiti netko na engleskom, recite koji jezik govorite i čekajte uz telefon. Spojit će vas s tumačem koji govori vaš jezik, a onda recite da želite razgovarati s National Continence Helpline na 1800 33 00 66. Čekajte na liniji dok se uspostavi veza, a tumač će vam pomoći u razgovoru s medicinskom sestrom, savjetnikom za inkontinenciju. Telefonske usluge tumačenja su vam besplatne. 

0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020