Browse and download our factsheets in Turkish

This fact sheet explains what constipation is and suggests some ideas for improvement and tells you where to get more help.

Bu bilgi metni, kabızlığın ne olduğunu açıklamakta ve iyileştirilmesi konusunda bazı görüşler önermekte ve nereden daha fazla yardım sağlanabileceğini belirtmektedir.

What is constipation?

Constipation is a common disorder where bowel actions ('poo' or faeces) are not easily and/or less frequently passed. Symptoms of constipation include:

 • Hard stools
 • Excessive straining
 • Being unable to pass faecal matter and/or feeling as though your bowels are not completely emptied

Kabızlık nedir?

Kabızlık, dışkılamanın (‘aptes’ ya da gaita) zorlukla ve/ya da daha az sıklıkla yapılabildiği, yaygın olarak görülen bir rahatsızlıktır. Kabızlığın belirtileri aşağıda açıklanan hususları içerir:

 • Katı dışkılar
 • Aşırı zorlanma
 • Dışkıyı çıkaramamak ve/ya da bağırsaklarınızın sanki tümüyle boşalmamış olduğunu duyumsamak

What does being 'Regular' mean?

 • You can 'hold on' to your bowel action until you get to the toilet
 • Once you are sitting on the toilet you can start a bowel action
 • You feel that you have emptied your bowel fully
 • Going to the toilet anywhere between 3 times a day to 3 times a week.
 • Being 'regular' can vary from person to person.

“Düzenli” olmanın anlamı nedir?

 • Dışkılamanızı tuvalete gidene kadar ‘tutabilmeniz’
 • Tuvalette oturduğunuz zaman dışkılamaya başlayabilmeniz
 • Bağırsaklarınızı tümüyle boşaltmış olduğunuzu duyumsamanız
 • Günde 3 kez ile haftada 3 kez arası sıklıkta tuvalete gitmeniz
 • ’Düzenli’ olmak kişiden kişiye değişiklik gösterir.

What can cause constipation?

 • Insufficient fibre intake in the diet
 • Insufficient daily fluid intake
 • Insufficient exercise
 • Prescription and/or over-the-counter pain relief medications or chronic health conditions
 • Pregnancy and childbirth
 • Bowel disorders and/or damage that require further medical investigation
 • Prolapse - a sagging and/or collapsing of internal organs which interferes with bladder and bowel control

Kabızlığı neler oluşturabilir?

 • Beslenme düzeninde yeterince lif içeren gıda alınmaması
 • Her gün yeterince sıvı alınmaması
 • Yeterince egzersiz yapılmaması
 • Reçeteli ve/ya da reçetesiz olarak alınan ağrı kesici ilaçlar ya da kronik sağlık sorunları
 • Gebelik ve çocuk doğurma
 • Bağırsaklarda düzen bozukluğu ve/ya da daha ileri tıbbi inceleme gerektiren hasarlar
 • Yerinden oynama—idrar torbası ve dışkı kontrolünü etkileyen, iç organlardaki sarkma ve/ya da çöküntüler

What should your 'poo' look like?

Your poo should be light or dark brown, sausage-shaped, soft but firm, easy to pass and with minimal odour. Aim to have a type 3 or type 4 bowel action.

‘Aptesinizin’ görünümü nasıl olmalıdır?

Aptesiniz, açık ya da koyu kahverengi, sosis biçiminde, yumuşak ancak sıkı, kolaylıkla geçen ve en az düzeyde kokulu olmalıdır. Aşağıdaki çizelgede belirtilen 3 ya da 4 numaralı tipleri hedef alın.

Common Bowel Problems

Faecal Impaction - When constipation causes faeces to pack the intestine (digestive tract) so tightly that your normal pushing action in the toilet is not strong enough to push the faeces out.

Faecal Incontinence (sometimes referred to as 'soiling') - This is the accidental loss of liquid or solid faeces. This can be due to the bowel (which stores the faeces) being too full, but this may be only one of the causes. Uncontrolled flatus ('wind') is often considered evidence of faecal incontinence.

Haemorrhoids (sometimes referred to as 'piles') - This can be the result of straining to have a bowel movement. This strain (similar to heavy lifting) can damage the rectum's veins. This can cause bleeding, soreness and itching.

Rectal Prolapse - This occurs when long-term straining causes a small amount of bowel lining to push out from the anus, which is a ring of muscle that opens and closes when we pass a bowel motion.

Olağan Bağırsak Sorunları

Dışkının Pekliği – Kabızlık nedeniyle dışkı bağırsağı (sindirim sistemi) öylesine sıka basa doldurur ki, tuvalette normal ıkınmanız dışkının çıkması için yeterince güçlü olamaz.

Dışkıyı Tutamama (bazen ‘pisletme’ olarak anılır) – Bu durum, sıvı ya da katı dışkıların kaza ile dışarı kaçırılmasıdır. Bu durum (dışkıların toplandığı) bağırsağın aşırı şekilde dolu olmasından kaynaklanabilir ancak bu nedenlerden yalnızca birini oluşturabilir. Kontrol dışında gaz çıkarma (‘yellenme’), genellikle dışkıyı tutamamanın kanıtı olarak düşünülür.

Hemoroidler (günlük konuşmada ‘basurlar’ olarak anılır) – Bunlar, dışkılarken zorlanmanın sonucunda oluşabilir. Zorlanma (ağırlık kaldırmada oldu gibi), makat damarlarına zarar verebilir. Bu durum, kanama, ağrı ve kaşıntı oluşturabilir.

Makat Sarkması – Zorlanmanın uzun süreli olması halinde, dışkılama sırasında bağırsak iç yüzeyinin küçük bir bölümünün, dışkı yaparken açılıp kapanan kasların bir halkası olan anüsün dışarıya itilmesiyle oluşur.

How constipation affects bladder control

Constipation can cause accidential leakage from your bladder. An overfull bowel will cut down the volume of urine your bladder can hold and you will feel the need to go to the toilet often and in a hurry.

Kabızlık idrar kontrolunu nasıl etkiler

Kabızlık, idrar torbanızdan kazayla idrar kaçırmanıza neden olabilir. Aşırı düzeyde dolu olan bağırsak, idrar torbanızın tutabileceği idrar miktarını azaltabilir ve daha sıkça ve acele tuvalete gitme gereği duyabilirsiniz.

Here are five ways to keep your bladder and bowel healthy and prevent constipation:

Eat well to keep your bowels regular and to have a healthy body weight

Eat a healthy diet high in fibre (at least 30g per day).

Drink well to prevent constipation and bladder irritation

Drink 1.5 -2 Litres(6-8 glasses) of fluid each day unless advised otherwise by your doctor. Fluid is water, fruit juice, tea, coffee, milk, soup, jellies and icecream.

Exercise daily to prevent constipation and keep a healthy body weight

Keep your pelvic floor strong for good bladder and bowel control

Request a pelvic floor muscle exercise leaflet by calling the National Continence Helpline 1800 33 00 66.

Toileting habits - Go to the toilet as soon as you need to and empty your bowel fully. Remember to relax.

İdrar torbanızın ve bağırsağınızın sağlığını korumak ve kabızlığı önlemek için beş yöntem aşağıda açıklanmaktadır:

Bağırsağınızın düzenini korumak ve sağlıklı bir beden ağırlığına sahip olmak için sağlıklı beslenin

Lif oranı yüksek (günde en az 30 gram lif) yiyecekler yiyerek sağlıklı bir şekilde beslenin.

Kabızlığı ve idrar torbasının rahatsız olmasını önlemek amacıyla, çokça sıvı için

Doktorunuz tarafından değişik tavsiyede bulunulmamış olması kaydıyla, her gün 1.5 - 2 Litre (6-8 bardak) sıvı için. Sıvı tanımı, su, meyve suyu, çay, kahve, süt, çorba, jöleler ve dondurmayı kapsar.

Kabızlığı önlemek ve sağlıklı bir beden ağırlığını korumak amacıyla her gün egzersiz yapın

İyi bir idrar torbası ve bağırsak kontroluna sahip olmak için, alt karın tabanınızın gücünü koruyun

1800 33 00 66 numaralı telefondan Ulusal İdrar ve Dışkı Tutma Yardım Hattı’nı (National Continence Helpline) arayarak, bir alt karın tabanı egzersiz broşürü isteyin.

Tuvalet kullanım alışkanlıkları – Gerek duyduğunuzda hemen tuvalete gidin ve bağırsağınızı tam olarak boşaltın. Gevşemeyi unutmayın.

Check your toileting postion:

 • Your knees should be raised slightly above the level of your hips
 • A small footstool might be needed to get you into the best position
 • See the diagram below for further help

Tuvalette, pozisyonunuzu kontrol edin:

 • Dizlerinizin, kalçalarınız hizasının hafifçe üstüne yükseltilmiş olması gerekir
 • Sizi en uygun pozisyona getirmek için küçük bir tabure gerekebilir
 • Daha fazla yardım edinmek için, aşağıda yer alan diyagrama bakın

Laxatives

 • Laxatives are medicines that will help loosen the bowel motion to prevent blockages and straining.
 • Talk to your doctor about using these.
 • Generally, laxatives should only be taken for short periods of time.

Müshiller

 • Müshiller, tıkanma ve ıkınmaları önlemek için bağırsağın gevşemesine yardımcı olan ilaçlardır.
 • Bu ilaçların kullanım konusunu doktorunuz ile görüşün.
 • Müshiller genellikle, yalnızca kısa süreli dönemlerde alınmalıdır.

There are three types of laxatives:

 • Bulking Agents - These increase the bulk of the stool (faeces). Drinking at least 6-8 glasses of fluid daily is essential.
 • Lubricant Laxatives - These soften the faeces and make them easier to pass.
 • Stimulant/Irritant Laxatives - These make the bowel more active in moving faeces through the bowel.

Üç tür müshil bulunmaktadır:

 • Hacim artırıcılar ‐ Bunlar dışkının (gaita) hacmini artırırlar. Günde en az 6-8 bardak sıvı içmek kesinlikle gereklidir.
 • Yağlayıcı (Kayganlaştırıcı) Müshiller ‐ Bunlar dışkıları yumuşatarak çıkmalarını kolaylaştırır.
 • Uyarıcı/Kışkırtıcı Müshiller ‐ Bunlar, dışkıların hareketi için bağırsağın daha etkin olmasını sağlarlar.

If constipation is severe or continuing, go to your Doctor.

Kabızlığın şiddetli ya da sürekli olması durumunda Doktorunuza gidin.

Who can help?

The first step to improving your bowel control is to have a full continence assessment carried out by a health professional.

Kim yardımcı olabilir?

Bağırsak kontrolunuzu geliştirmek amacıyla ilk uygulama, bir sağlık uzmanı tarafından dışkı kontrolunuzun tümüyle değerlendirilmesidir.

For more information

There are a range of health professionals who can help you deal with constipation.

 • Visit your GP or specialist
 • Telephone a Continence Nurse Advisor on the National Continence Helpline 1800 33 00 66
 • To use an interpreter, ring the Translating and Interpreting Service (TIS) on 13 14 50

Daha fazla bilgi edinmek için

Kabızlıkla başetmenize yardımcı olabilecek bir dizi sağlık uzmanı bulunmaktadır.

 • Pratisyen Hekiminizi ya da uzmanınızı ziyaret edin
 • 1800 33 00 66 numaralı telefondan Ulusal İdrar ve Dışkı Tutma Yardım Hattı’ndan (National Continence Helpline) bir İdrar ve Dışkı Tutma Danışmanı Hemşire’yi (Continence Nurse Advisor) arayın
 • Bir sözlü çevirmenden yararlanmak için, 13 14 50 numaralı telefondan Yazılı ve Sözlü Çevirmenlik Servisi’ni (Translating and Interpreting Service) (TIS) arayın.
0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020