Browse and download our factsheets in Serbian

For some people, it is necessary to use continence products such as pads, pants, catheters, urine drainage bags or bedding protection products to manage their condition. For some people, the continence products may be needed long term. Consequently, the cost of these products becomes very expensive, putting unreasonable pressure on the household budget.

Неки људи морају да користе производе за инконтиненцију као што су улошци, пелене, катетери, кесице за урин или производи за заштиту постељине, како би контролисали своје стање. Неки од њих ће производе за инконтиненцију користити дугорочно. Последица тога је да цена ових производа постаје веома висока, стављајући посебно велики притисак на кућни буџет. 

A continence clinic or the National Continence Helpline can provide you with contact details for suppliers of continence products. They can also provide you with information about your eligibility for funding schemes, which may assist with the ongoing costs of purchasing and replacing continence products.

Уролошке клинике или Национална телефонска служба за помоћ са проблемима инконтиненције (National Continence Helpline) вам могу дати контакт детаље добављача производа за инконтиненцију. Они вам могу пружити и информације о томе да ли испуњавате услове за неки од програма финансирања који би вам могао помоћи са текућим трошковима куповине и замене производа за инконтиненцију. 

Note: An assessment by a continence nurse advisor is recommended to ensure that you or the person you are caring for uses the most appropriate continence product, including the correct fit and application of the product.

Напомена: процена коју обавља медицински саветник за инконтиненцију се препоручује да би се обезбедило да ви или лице које негујете користите најпогоднији производ за инконтиненцију, подразумевајући и исправно стављање и примену производа.

There are various funding schemes available for continence products funded by the Australian Government. These schemes have differing eligibility criteria and funding allocations, and it is important to note is that you may be eligible to apply for government funding through several schemes. Australian Government funding schemes are open to all Australian citizens who meet the eligibility criteria, regardless of which state of Australia they live in.

Постоји неколико различитих програма финансирања производа за инконтиненцију које спонзорише влада Аустралије. Ови програми имају различите критеријуме за подобност и доделу средстава, а важно је напоменути можда и ви испуњавате услове и можете да се пријавите за државну помоћ кроз неколико различитих програма. Програми финансирања аустралијске владе су отворени за све грађане Аустралије који задовољавају критеријуме, без обзира на то у којој аустралијској држави живе. 

There is also a range of state/territory government funding schemes available. For more information please contact the National Continence Helpline 1800 33 00 66. If you have any English language difficulties you can contact the Helpline by using the telephone interpreter service. Call 13 14 50. At first, a person will answer the call in English, name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language, then tell them you want to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. Telephone interpreter services are provided free of charge to you.

Постоји читав низ других државних програма финансирања. За више информација позовите Националну телефонску службу за помоћ са проблемима инконтиненције на број 1800 33 00 66. Ако не говорите енглески овај број можете позвати и путем телефонске преводилачке службе. Позовите 13 14 50. Најпре ће на ваш позив неко одговорити на енглеском језику. Ви треба да кажете назив свог језика и останете на вези, а затим ћете бити спојени са преводиоцем који говори ваш језик и којем можете рећи да желите да разговарате са Националном телефонском службом за помоћ са проблемима инконтиненције (National Continence Helpline) на број 1800 33 00 66. Сачекајте на вези да вас повежу, а преводилац ће вам помоћи да разговарате са медицинским саветником за инконтиненцију. Телефонске услуге превођења су за вас бесплатне. 

0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020