Browse and download our factsheets in Serbian

This fact sheet explains what constipation is and suggests some ideas for improvement and tells you where to get more help.

Овај информативни лист објашњава шта је затвор и предлаже неке мере за побољшање, a такође вас обавештава где можете да потражите помоћ.

What is constipation?

Constipation is a common disorder where bowel actions ('poo' or faeces) are not easily and/or less frequently passed. Symptoms of constipation include:

 • Hard stools
 • Excessive straining
 • Being unable to pass faecal matter and/or feeling as though your bowels are not completely emptied

Шта је затвор?

Затвор је чест поремећај где се садржај црева („столица“ или измет) не избацује с лакоћом или се ређе избацује. Симптоми затвора укључују:

 • Тврду столицу
 • Претерано напрезање
 • Немогућност да се избаци садржај или осећај да нисте потпуно испразнили црева

What does being 'Regular' mean?

 • You can 'hold on' to your bowel action until you get to the toilet
 • Once you are sitting on the toilet you can start a bowel action
 • You feel that you have emptied your bowel fully
 • Going to the toilet anywhere between 3 times a day to 3 times a week.
 • Being 'regular' can vary from person to person.

Шта значи ‚редовност‘?

 • Можете да „задржите“ садржај црева док не дођете до тоалета
 • Једном кад седнете на шољу, у стању сте да покренете црева
 • Имате осећај да сте потпуно испразнили црева
 • Учесталост пражњења црева се креће од 3 пута дневно до 3 пута седмично
 • Појам „редовности“ разликује се од особе до особе.

What can cause constipation?

 • Insufficient fibre intake in the diet
 • Insufficient daily fluid intake
 • Insufficient exercise
 • Prescription and/or over-the-counter pain relief medications or chronic health conditions
 • Pregnancy and childbirth
 • Bowel disorders and/or damage that require further medical investigation
 • Prolapse - a sagging and/or collapsing of internal organs which interferes with bladder and bowel control

Шта може да изазове затвор?

 • Недовољан унос биљних влакана путем исхране
 • Недовољан дневни унос течности
 • Недовољно вежбање
 • Лекови против болова или лекови за хронична обољења који се издају на рецепт или у слободној продаји
 • Трудноћа и порођај
 • Поремећај или оштећење црева које захтева даље лекарско испитивање
 • Пролапс—улегнуће или спадање унутрашњих органа што омета рад бешике и црева

What should your 'poo' look like?

Your poo should be light or dark brown, sausage-shaped, soft but firm, easy to pass and with minimal odour. Aim to have a type 3 or type 4 bowel action.

Како треба да вам изгледа „столица“?

Столица треба да буде светло или тамно браон, у облику кобасице, мека али чврста, да се лако избаци и да нема јак мирис. Циљ је да садржај црева одговара типу 3 или типу 4.

Common Bowel Problems

Faecal Impaction - When constipation causes faeces to pack the intestine (digestive tract) so tightly that your normal pushing action in the toilet is not strong enough to push the faeces out.

Faecal Incontinence (sometimes referred to as 'spoiling') - This is the accidental loss of liquid or solid faeces. This can be due to the bowel (which stores the faeces) being too full, but this may be only one of the causes. Uncontrolled flatus ('wind') is often considered evidence of faecal incontinence.

Haemorrhoids (sometimes referred to as 'piles') - This can be the result of straining to have a bowel movement. This strain (similar to heavy lifting) can damage the rectum's veins. This can cause bleeding, soreness and itching.

Rectal Prolapse - This occurs when long-term straining causes a small amount of bowel lining to push out from the anus, which is a ring of muscle that opens and closes when we pass a bowel motion. This type of prolapse is called a rectocele.

Уобичајени проблеми црева

Фекална импакција – настаје када се због затвора садржај толико чврсто сабије у црева (пробавни тракт) да нормално напрезање у тоалету није довољно снажно да га избаци.

Фекална инконтиненција (користи се понекад и израз „прљање“) – представља случајно испуштање течног или чврстог садржаја црева. Разлог може бити што су црева (где се налази измет) препуна, али то може бити само један од узрока. Неконтролисани гасови („ветрови“) често се сматрају доказом фекалне инконтиненције.

Хемороиди (користи се понекад и израз „шуљеви“) – могу да буду резултат напрезања да се изазове столица. Овакво напрезање (слично дизању тешког терета) може оштетити вене ректума. То може да изазове крварење, бол и свраб.

Пролапс ректума – јавља се када због дуготрајног напрезања мали део слузокоже црева бива истиснут из ануса, тј. кружног мишића који се отвара и затвара приликом пражњења црева. Ова врста пролапса се зове ректокела.

How constipation affects bladder control

Constipation can cause accidential leakage from your bladder. An overfull bowel will cut down the volume of urine your bladder can hold and you will feel the need to go to the toilet often and in a hurry.

Како затвор утиче на способност контролисања бешике

Затвор може да изазове случајно цурење из бешике. Препуна црева могу да смање количину мокраће која може да стане у вашу бешику и имаћете осећај да треба да идете у тоалет често и у журби.

Here are five ways to keep your bladder and bowel healthy and prevent constipation:

Eat well to keep your bowels regular and to have a healthy body weight

Eat a healthy diet high in fibre (at least 30g per day).

Drink well to prevent constipation and bladder irritation

Drink 1.5 -2 Litres(6-8 glasses) of fluid each day unless advised otherwise by your doctor. Fluid is water, fruit juice, tea, coffee, milk, soup, jellies and icecream.

Exercise daily to prevent constipation and keep a healthy body weight

Keep your pelvic floor strong for good bladder and bowel control

Request a pelvic floor muscle exercise leaflet by calling the National Continence Helpline 1800 33 00 66.

Toileting habits - Go to the toilet as soon as you need to and empty you bowel fully. Remember to relax.

Пет начина да одржавате здравље бешике и црева и да спречите затвор:

Једите добро како бисте имали редовну столицу и одржали здраву телесну тежину

Једите здраве намирнице са високим садржајем влакана (најмање 30гр. дневно).

Пијте довољно да спречите затвор и надраживање бешике

Пијте 1,5-2 литре (6-8 чаша) течности сваког дана осим ако вам лекар не препоручи другачије. У течност спадају вода, сокови, чај, кафа, млеко, супа, желе и сладолед.

Вежбајте свакодневно да спречите затвор и одржите здраву телесну тежину

Одржавајте јаким мишиће дна карлице ради добре контроле рада бешике и црева

Затражите брошуру са вежбама за мишиће дна карлице позивањем Националне инфо-линије за континенцију на број 1800 33 00 66.

Добре навике за вршење нужде – идите у тоалет чим осетите потребу и потпуно испразните црева. Не заборавите да се опустите.

Check your toileting postion:

 • Your knees should be raised slightly above the level of your hips
 • A small footstool might be needed to get you into the best position
 • See the diagram below for further help

Проверите положај за вршење нужде:

 • Колена треба да су вам незнатно виша у односу на бокове
 • Можда вам треба хоклица да се наместите у најбољи положај
 • Погледајте дијаграм који следи за више детаља

Laxatives

 • Laxatives are medicines that will help loosen the bowel to prevent blockages and straining.
 • Talk to your doctor about using these.
 • Generally, laxatives should only be taken for short periods of time.

Лаксативи

 • Лаксативи су лекови који помажу да се опусте црева како би се спречила зачепљења и напрезање.
 • Разговарајте са својим лекаром о коришћењу ових лекова.
 • Уопштено, лаксативе треба користити само за кратко време.

There are three types of laxatives:

 • Bulking Agents - These increase the bulk of the stool (faeces). Drinking at least 6-8 glasses of fluid daily is essential.
 • Lubricant Laxatives - These soften the faeces and make them easier to pass.
 • Stimulant/Irritant Laxatives - These make the bowel more active in moving faeces through the bowel.

Постоје три врсте лаксатива:

 • Средства за повећање запремине – повећавају запремину столице (измета). Неопходно је пити најмање 6-8 чаша течности дневно.
 • Уљани лаксативи – омекшавају столицу и олакшавају пражњење.
 • Лаксативи који стимулишу или надражују црева – повећавају активност црева у смислу кретања садржаја кроз црева.

If constipation is severe or continuing, go to your Doctor.

Ако је затвор озбиљан или непрестан, посетите свог лекара.

Who can help?

The first step to improving your bowel control is to have a full continence assessment carried out by a health professional.

Ко може да помогне?

Први корак ка бољој контроли рада црева јесте да се изврши комплетна процена континенције од стране здравственог стручњака.

For more information

There are a range of health professionals who can help you deal with constipation.

 • Visit your GP or specialist
 • Telephone a Continence Nurse Advisor on the National Continence Helpline 1800 33 00 66
 • To use an interpreter, ring the Translating and Interpreting Service (TIS) on 13 14 50

Додатне информације

Постоји низ здравствених стручњака који могу да вам помогну да решите проблем затвора.

 • Посетите свог лекара опште праксе или специјалисту
 • Позовите телефоном медицинску сестру-саветника за континенцију преко Националне инфо-линије за континенцију на број 1800 33 00 66
 • Ако вам треба тумач, позовите Службу за писмено и усмено превођење (TIS) на број 13 14 50
0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020