Browse and download our factsheets in Macedonian

For some people, it is necessary to use continence products such as pads, pants, catheters, urine drainage bags or bedding protection products to manage their condition. For some people, the continence products may be needed long term. Consequently, the cost of these products becomes very expensive, putting unreasonable pressure on the household budget.

За некои луѓе, неопходно е да кристат производи за контрола на одењето по нужда, како што се перничиња, катетери, кеси за цедење на мочка или производи за заштита на креветите. Некои луѓе може да ги користат овие производи долгорочно. Затоа, трошоците за набавка на овие производи стануваат големи, што создава голем притисок на домашниот буџет.  

A continence clinic or the National Continence Helpline can provide you with contact details for suppliers of continence products. They can also provide you with information about your eligibility for funding schemes, which may assist with the ongoing costs of purchasing and replacing continence products.

Клиника за контрола на одењето по нужда или National Continence Helpline може да ви помогне со контакти на снабдувачи со овие производи. Тие може да ви пружат и информации за можни програми за субвенционирање, кои може да ви помогнат со секојдневните трошоци за набавка и замена на овие производи. 

Note: An assessment by a continence nurse advisor is recommended to ensure that you or the person you are caring for uses the most appropriate continence product, including the correct fit and application of the product.

Забелешка: Се препорачува да се направи проценка од страна на медицински стручњак за контрола на одењето по нужда за да се обезбеди вие или лицето за кое се грижите да користи најсоодветни производи, вклучувајќи вистинска намена и големина на производот.

There are various funding schemes available for continence products funded by the Australian Government. These schemes have differing eligibility criteria and funding allocations, and it is important to note is that you may be eligible to apply for government funding through several schemes. Australian Government funding schemes are open to all Australian citizens who meet the eligibility criteria, regardless of which state of Australia they live in.

Постојат различни програми за субвенционирање кои се достапни за производи за контрола на одењето по нужда финансирани од страна на Владата на Австралија. Овие програми имаат критериуми дали ви следува и производи кои ги субвенционираат, затоа е важно да се знае дека вам може да ви следуваат средства од повеќе различни програми. Програмите за субвенционирање на Владата на Австралија се отворени за сите жители на Австралија кои ги исполнуваат зацртаните критериуми, независно во која држава во Австралија живеат. 

There is also a range of state/territory government funding schemes available. For more information please contact the National Continence Helpline 1800 33 00 66. If you have any English language difficulties you can contact the Helpline by using the telephone interpreter service. Call 13 14 50. At first, a person will answer the call in English, name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language, then tell them you want to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. Telephone interpreter services are provided free of charge to you.

Постојат и редица други достапни програми финансирани од страна на владите на државите/териториите. За повеќе информации јавете се на National Continence Helpline 1800 33 00 66. Ако имате потешкотии со англискиот јазик може да се јавите на истата телефонска линија за помош преку телефонската служба за преведување. Јавете се на 13 14 50. Најпрво, некој ќе одговори на англиски, кажете го јазикот кој го зборувате и чекајте на телефон. Вие ќе бидете поврзани со преведувач кој го зборува вашиот јазик, потоа кажете му дека сакате да се јават на National Continence Helpline на 1800 33 00 66. Чекајте на телефон да бидете поврзани и преведувачот ќе ви помага да разговарате со советник за контрола при одењето по нужда. Телефонската преведувачка служба е бесплатна за вас. 

0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020