Browse and download our factsheets in Greek

This fact sheet explains what constipation is and suggests some ideas for improvement and tells you where to get more help.

Αυτό το ενημερωτικό δελτίο εξηγεί τι είναι η δυσκοιλιότητα και προτείνει μερικές ιδέες για τη βελτίωσή της, και σας λέει από που μπορείτε να λαμβάνετε περισσότερη βοήθεια.

What is constipation?

Constipation is a common disorder where bowel actions ('poo' or faeces) are not easily and/or less frequently passed. Symptoms of constipation include:

 • Hard stools
 • Excessive straining
 • Being unable to pass faecal matter and/or feeling as though your bowels are not completely emptied

Τι είναι η δυσκοιλιότητα;

Η δυσκοιλιότητα είναι μια συνηθισμένη διαταραχή όπου η εκκένωση του εντέρου (από τα κόπρανα) δεν είναι εύκολη ή/και λιγότερο συχνή Τα συμπτώματα της δυσκοιλιότητας περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Σκληρά κόπρανα
 • Υπερβολικό σφίξιμο
 • To έντερο δεν μπορεί να εκκενωθεί από περιττώματα ή/και η αίσθηση ότι δεν έχει εκκενωθεί τελείως

What does being 'Regular' mean?

 • You can 'hold on' to your bowel action until you get to the toilet
 • Once you are sitting on the toilet you can start a bowel action
 • You feel that you have emptied your bowel fully
 • Going to the toilet anywhere between 3 times a day to 3 times a week.
 • Being 'regular' can vary from person to person.

Τι σημαίνει το ότι είστε «Τακτικοί»;

 • Ότι μπορείτε «να συγκρατήσετε» την κένωση του εντέρου σας, μέχρι να φτάσετε στην τουαλέτα
 • Ότι αφού καθήσετε στην τουαλέτα, μπορείτε να ξεκινήσετε την κένωση του εντέρου
 • Ότι νιώθετε ότι έχετε κενώσει πλήρως το έντερό σας
 • Ότι πηγαίνετε στην τουαλέτα από 3 φορές την ημέρα έως 3 φορές την εβδομάδα.
 • Ότι όλοι οι «τακτικοί» δεν είναι το ίδιο, μπορεί να υπάρχει διαφορά από άτομο σε άτομο.

What can cause constipation?

 • Insufficient fibre intake in the diet
 • Insufficient daily fluid intake
 • Insufficient exercise
 • Prescription and/or over-the-counter pain relief medications or chronic health conditions
 • Pregnancy and childbirth
 • Bowel disorders and/or damage that require further medical investigation
 • Prolapse - a sagging and/or collapsing of internal organs which interferes with bladder and bowel control

Τι μπορεί να προκαλέσει τη δυσκοιλιότητα;

 • Η ανεπαρκής πρόσληψη φυτικών ινών στη διατροφή
 • Η ανεπαρκής καθημερινή πρόσληψη υγρών
 • Η ανεπαρκής άσκηση
 • Τα παυσίπονα με συνταγή γιατρού ή/και αυτά που πωλούνται απευθείας χωρίς συνταγή ή οι χρόνιες παθήσεις υγείας
 • Η εγκυμοσύνη και ο τοκετός
 • Οι διαταραχές του εντέρου ή/και οι βλάβες που απαιτούν περαιτέρω ιατρικό έλεγχο
 • Η πρόπτωση—η χαλάρωση ή/και η πτώση των εσωτερικών οργάνων, η οποία επηρεάζει τον έλεγχο της ουροδόχου κύστης και του εντέρου.

What should your 'poo' look like?

Your poo should be light or dark brown, sausage-shaped, soft but firm, easy to pass and with minimal odour. Aim to have a type 3 or type 4 bowel action.

Πώς θα πρέπει να φαίνονται τα κόπρανά σας;

Τα κόπρανά σας θα πρέπει να έχουν ανοιχτό ή σκούρο καφέ χρώμα, να έχουν σχήμα λουκάνικου, μαλακά αλλά σταθερά, να περνούν εύκολα από το έντερο και να έχουν ελάχιστη οσμή. Ο στόχος είναι τα κόπρανά σας να είναι τύπου 3 ή τύπου 4.

Common Bowel Problems

Faecal Impaction - When constipation causes faeces to pack the intestine (digestive tract) so tightly that your normal pushing action in the toilet is not strong enough to push the faeces out.

Faecal Incontinence (sometimes referred to as 'soiling') - This is the accidental loss of liquid or solid faeces. This can be due to the bowel (which stores the faeces) being too full, but this may be only one of the causes. Uncontrolled flatus ('wind') is often considered evidence of faecal incontinence.

Haemorrhoids (sometimes referred to as 'piles') - This can be the result of straining to have a bowel movement. This strain (similar to heavy lifting) can damage the rectum's veins. This can cause bleeding, soreness and itching.

Rectal Prolapse - This occurs when long-term straining causes a small amount of bowel lining to push out from the anus, which is a ring of muscle that opens and closes when we pass a bowel motion. 

Κοινά Προβλήματα του Εντέρου

Ενσφήνωση Κοπράνων – Όταν η δυσκοιλιότητα κάνει τα κόπρανα να γεμίσουν το έντερο (πεπτικό σωλήνα) τόσο σφιχτά, που η κανονική ώθηση για την κένωση στην τουαλέτα δεν είναι αρκετά ισχυρή για να σπρώξει τα κόπρανα έξω.

Ακράτεια κοπράνων (μερικές φορές αναφέρεται ως «λέρωμα») – Αυτή είναι η τυχαία απώλεια υγρών ή στερεών κοπράνων.
Αυτό μπορεί να οφείλεται στο ότι το έντερο (το οποίο αποθηκεύει τα κόπρανα) είναι υπερβολικά γεμάτο, αλλά αυτό μπορεί να είναι μόνο
μία από τις αιτίες. Τα ανεξέλεγκτα αέρια συχνά θεωρούνται ως απόδειξη ακράτειας κοπράνων. 

Αιμορροΐδες (μερικές φορές λέγονται « ζοχάδες»)– Αυτές μπορεί να είναι το αποτέλεσμα του σφυξίματος κατά την κένωη του εντέρου. Αυτό το σφίξιμο (παρόμοιο με την άρση βαρέων αντικειμένων) μπορεί να καταστρέψει τις φλέβες του ορθού. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αιμορραγία, πόνο και φαγούρα.

Πρόπτωση του Ορθού – Αυτό συμβαίνει όταν το μακροπρόθεσμο προκαλεί ένα μικρό ποσοστό της επένδυσης του εντέρου να βγει έξω από τον πρωκτό, ο οποίος είναι ένα δακτυλίδι από μύες που ανοίγει και κλείνει κατά την κένωση του εντέρου.

How constipation affects bladder control

Constipation can cause accidential leakage from your bladder. An overfull bowel will cut down the volume of urine your bladder can hold and you will feel the need to go to the toilet often and in a hurry.

Πώς επηρεάζει η δυσκοιλιότητα τον έλεγχο της ουροδόχου κύστης

Η δυσκοιλιότητα μπορεί να προκαλέσει τυχαία διαρροή από την ουροδόχο σας κύστη. Το υπεργεμάτο έντερο θα μειώσει τον όγκο των ούρων που μπορεί να συγκρατήσει η ουροδόχος κύστη σας και θα νοιώσετε την ανάγκη να πάτε στην τουαλέτα συχνά και βιαστικά.

Here are five ways to keep your bladder and bowel healthy and prevent constipation:

Eat well to keep your bowels regular and to have a healthy body weight

Eat a healthy diet high in fibre (at least 30g per day).

Drink well to prevent constipation and bladder irritation

Drink 1.5 -2 Litres(6-8 glasses) of fluid each day unless advised otherwise by your doctor. Fluid is water, fruit juice, tea, coffee, milk, soup, jellies and icecream.

Exercise daily to prevent constipation and keep a healthy body weight

Keep your pelvic floor strong for good bladder and bowel control

Request a pelvic floor muscle exercise leaflet by calling the National Continence Helpline 1800 33 00 66.

Toileting habits - Go to the toilet as soon as you need to and empty your bowel fully. Remember to relax.

Παρακάτω αναφέρονται πέντε πράγματα που μπορείτε να κάνετε για να διατηρείτε την ουροδόχο κύστη και το έντερό σας υγειή και να προλαμβάνετε τη δυσκοιλιότητα:

Να τρώτε καλά για τακτική κένωση του εντέρου σας και να διατηρείτε υγιές σωματικό βάρος

Να τρώτε μια υγιεινή διατροφή πλούσια σε φυτικές ίνες (τουλάχιστον 30 γρ. την ημέρα).

Να πίνετε καλά για την πρόληψη της δυσκοιλιότητας και του ερεθισμού της ουροδόχου κύστης

Να πίνετε 1,5 -2 λίτρες υγρών (6-8 ποτήρια) κάθε μέρα, εκτός και αν συνιστάται άλλως από το γιατρό σας. Υγρά είναι το νερό, οι χυμοί φρούτων, το τσάι, ο καφές, το γάλα, η σούπα, το ζελέ και το παγωτό.

Να ασκήστε καθημερινά για την πρόληψη της δυσκοιλιότητας και τη διατήρηση ενός υγιούς σωματικού βάρους.

Κρατήστε το πυελικό σας έδαφος δυνατό για τον καλό έλεγχο της ουροδόχου κύστης και του εντέρου.

Ζητήστε ένα φυλλάδιο για την άσκηση των μυών του πυελικού εδάφους, τηλεφωνώντας στην Εθνική Γραμμή Βοηθείας για την Εγκράτεια, στον αριθμό: 1800 33 00 66.

Συνήθειες τουαλέτας – Πηγαίνετε στην τουαλέτα, αμέσως μόλις νιώσετε την ανάγκη για να κενώσετε το έντερό σας πλήρως. Μην ξεχνάτε να χαλαρώσετε.

Check your toileting postion:

 • Your knees should be raised slightly above the level of your hips
 • A small footstool might be needed to get you into the best position
 • See the diagram below for further help

Ελέγξτε τον τρόπο που κάθεστε στην τουαλέτα:

 • Τα γόνατά σας θα πρέπει να είναι σηκωμένα λίγο πιο πάνω από το επίπεδο των γοφών σας.
 • Μπορεί να χρειαστείτε ένα σκαμνάκι για να σας βοηθήσει να πάρετε τη σωστή στάση.
 • Δείτε το παρακάτω διάγραμμα για περαιτέρω βοήθεια.

Laxatives

 • Laxatives are medicines that will help loosen the bowel motion to prevent blockages and straining.
 • Talk to your doctor about using these.
 • Generally, laxatives should only be taken for short periods of time.

Καθαρτικά

 • Τα καθαρτικά είναι φάρμακα που θα βοηθήσουν να χαλαρώσει η κένωση του εντέρου για την αποφυγή εμποδίων και πίεσης.
 • Μιλήστε στο γιατρό σας σχετικά με τη χρήση αυτών των φαρμάκων.
 • Σε γενικές γραμμές, θα πρέπει να λαμβάνονται τα καθαρτικά, μόνο για σύντομα χρονικά διαστήματα.

There are three types of laxatives:

 • Bulking Agents - These increase the bulk of the stool (faeces). Drinking at least 6-8 glasses of fluid daily is essential.
 • Lubricant Laxatives - These soften the faeces and make them easier to pass.
 • Stimulant/Irritant Laxatives - These make the bowel more active in moving faeces through the bowel.

Υπάρχουν τρία ειδών καθαρτικά:

 • Διογκωτικές Ουσίες ‐ Αυξάνουν τον όγκο των κοπράνων. Είναι απαραίτητη η κατανάλωση τουλάχιστον 6‐8 ποτήρια υγρών την ημέρα.
 • Λιπαντικά Καθαρτικά ‐ Μαλακώνουν τα κόπρανα και καθιστούν πιο εύκολη την κένωση.
 • Διεγερτικά/Ερεθιστικά καθαρτικά ‐ Κάνουν το έντερο πιο ενεργό στην κίνηση των κοπράνων μέσω του εντέρου.

If constipation is severe or continuing, go to your Doctor.

Αν είναι σοβαρή ή συνεχής η δυσκοιλιότητα, πηγαίνετε στο γιατρό σας.

Who can help?

The first step to improving your bowel control is to have a full continence assessment carried out by a health professional.

Ποιος μπορεί να βοηθήσει;

Το πρώτο βήμα για τη βελτίωση του ελέγχου του εντέρου σας είναι η πλήρης αξιολόγηση εγκράτειας που θα πρέπει να διεξαχθεί από έναν επαγγελματία υγείας.

For more information

There are a range of health professionals who can help you deal with constipation.

 • Visit your GP or specialist
 • Telephone a Continence Nurse Advisor on the National Continence Helpline 1800 33 00 66
 • To use an interpreter, ring the Translating and Interpreting Service (TIS) on 13 14 50

Για περισσότερες πληροφορίες

Υπάρχουν διάφοροι επαγγελματίες υγείας που μπορούν να σας βοηθήσουν να αντιμετωπίσετε την δυσκοιλιότητα.

 • Επισκεφθείτε το γιατρό σας ή τον ειδικό σας γιατρό
 • Τηλεφωνήστε σε Νοσηλευτικό Σύμβουλο Εγκράτειας (Continence Nurse Advisor), στην Εθνική Γραμμή Βοηθείας Εγκράτειας (National Continence Helpline) στον αριθμό:1800 33 00 66
 • Για να χρησιμοποιήσετε διερμηνέα, τηλεφωνήστε στην Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας (Translating and Interpreting Service) (TIS) στον αριθμό: 13 14 50
0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020