Browse and download our factsheets in Somali

For more information please contact the National Continence Helpline 1800 33 00 66. If you have any English language difficulties you can contact the Helpline by using the telephone interpreter service. Call 13 14 50. At first, a person will answer the call in English, name the language you speak and wait on the phone. You will be connected to an interpreter who speaks your language, then tell them you want to call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66. Wait on the phone to be connected and the interpreter will assist you to speak with a continence nurse advisor. Telephone interpreter services are provided free of charge to you. Macluumaad intaas ka badan fadlan la xiriir Khadka Celinta Saxarada Qaranka oo ah 1800 33 00 66. Haddii aad qabto dhibaata luqadeed waxaad la xiriiri kartaa Khadka Caawimada ee adeega afcelinta telefoonka. Wac 131 450. Ugu horrayn, qof ayaa ku jawaabi doona Ingiriis, magacaw luqada aad ku hadasho ka dibna telefoonka ku sug. Waxaa lagugu xiri doona mutarjum ku hadla afkaaga, ka dibna u sheeg inaad doonayso inaad wacdo Khadka Celinta Saxarada Qaranka oo ah 1800 33 00 66. Ku sug telefoonka in lagugu xiro waxaana ku caawimi doona mutarjum si aad ula hadasho Lataliyaha Kalkaalisada caafimaadka. Adeegyada afcelinta telefoonka waxaa lagu bixiyaa lacag la’aan.
0

Last Updated: Fri 30, Jul 2021
Last Reviewed: Tue 17, Mar 2020